Bizimle İletişime Geçin

Düşünce

Endülüslülerin Gözüyle Fârâbî

Endülüslü filozofların eserlerinde olduğu gibi tabakât ve tarih yazarlarının eserlerinde de Fârâbî hakkında olumlu bir bakışın bulunması söz konusudur. Bu durum Fârâbî’nin sadece felsefi otoritesiyle ilgili olmayıp mantık, matematik, tıp, müzik gibi pek çok alandaki başarısı ve yaşamındaki mütevazılığını da kapsamaktadır.

EKLENDİ

:

Yazar: Doç. Dr. Birgül Bozkurt

711 yılında Emevi Devleti’nin Kuzey Afrika Valisi Musa b. Nusayr’ın Tarık b. Ziyad komutasındaki orduyu İspanya topraklarına göndermesinin ardından Müslümanlar kısa sürede bu bölgedeki pek çok önemli şehri fethetmişlerdir. Müslümanlar fethettikleri bu bölgelere kendilerine ait siyasi, sosyal ve kültürel unsurları da taşımışlardır. Bunun yanı sıra Doğu İslam dünyasından pek çok felsefi ve bilimsel eser Endülüs’e getirtilmiştir. Bilime ve felsefeye düşkünlükleriyle ön plana çıkan Endülüslü emirlerin bu konuda önemli etkileri olmuştur. Özellikle III. Abdurrahman (929-961) ve oğlu II. Hakem (961-976) görevlendirdikleri özel memurlar vasıtasıyla Doğu’daki pek çok eseri Endülüs’e getirtmişlerdir. Hatta II. Hakem döneminde Kurtuba’daki saray kütüphanesindeki kitapların dört yüz bin cilde ulaştığı kaynaklarda geçmektedir. Mülûku’t-Tavâif dönemindeki (1031-1090) ayrışmalar dahi bu birikimin taşraya dağılmasına ve dolayısıyla kültürel hayatın hareketlenmesine yol açmıştır. Daha sonraki yıllarda Murabıtlar (1091-1147) ve Muvahhidler (1147-1238) döneminde de felsefe ve bilime ilgi söz konusu olmuş özellikle Muvahhidî hükümdarı Ebû Yakub Yusuf (1163-1184) gibi entelektüellerin özel alakaları sayesinde İbn Bacce (ö.1138), İbn Tufeyl (ö.1185/6) ve İbn Rüşd (ö.1198) gibi önemli filozoflar yetişmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Endülüs VIII. ve XV. yüzyıllar arasında İslam dünyasının Batı merkezini oluşturan önemli bir coğrafya ve medeniyet haline gelmiştir.

Diğer yandan Endülüs kendine özgü siyasi, sosyal ve kültürel koşullara da sahip olan bir bölgedir. Özellikle felsefe ve bilime karşı zaman zaman sert tutumlarıyla bilinen Maliki fakihleri Endülüs’ün siyasi ve sosyal hayatında başından itibaren hep etkili olagelmiştir. Bunun bir sonucu olarak başta felsefe olmak üzere pozitif bilimlere yönelik Endülüs’te istikrarsız bir bakış açısı ortaya çıkmıştır. Bu ortam içerisinde eserleri Doğu’dan getirtilen filozoflara özellikle de büyük filozof Fârâbî’ye (ö.950) yönelik Endülüslü düşünürlerin görüşleri ve bakış açıları ilgi çekici bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endülüs’te Mesleme el-Mecrîtî’den sonra felsefenin başlamasındaki etkili isimlerden biri de İbn Meserre’dir (ö.931). İbn Meserre’ye dair yakın dönemde yapılmış olan bir çalışmada onun düşüncelerinin Fârâbî’nin düşünceleriyle de paralellik arz ettiği ileri sürülmüştür. Hatta İbn Meserre’nin Risale fi’l-hurûf adlı eserinin Fârâbî’nin Kitabu’l-Hurûf adlı eseriyle benzerlikler taşıdığı ifade edilmiştir. Endülüslü diğer önemli bir düşünür olan İbn Hazm’ın 1064 yılında vefat ettiği düşünüldüğünde 950’de vefat eden Fârâbî’den haberdar olması mümkündür. Hatta İbn Meserre ile Fârâbî arasında bazı konularda kurulan paralellik düşünüldüğünde bu durum İbn Hazm’ın Fârâbî’nin görüşlerini bildiği ihtimalini de doğurmaktadır. Nitekim bazı araştırmalarda İbn Hazm’ın bu nedenlerden dolayı Fârâbî’den yararlanmış olmasının mümkün olduğu söylenmiştir.

Edebiyatçı yönüyle de ön plana çıkan İbnü’s-Sîd el-Batalyevsî’nin (ö.1129) tamamen felsefi diyebileceğimiz tek eseri olan Kitabu’l-Hadâik’te metafizikle ilgili bazı konularda Fârâbî’den etkilendiği ve ondan aktarımlarda bulunduğu ileri sürülmüştür.

Endülüs’ün büyük düşünürlerinden İbn Bâcce ise gerek mantık, metafizik ve ahlaka dair görüşlerinde gerekse de ilgi duyduğu tıp, matematik ve müzik alanlarında büyük oranda Fârâbî’den etkilenmiş, onu bir otorite olarak görmüştür. İbn Bâcce, bazı risalelerinde ve eserlerinde “Ebû Nasr” olarak zikrettiği Fârâbî’nin ismine sıklıkla yer vermiş, fikirlerine ve eserlerine atıflar yapmış, aynı zamanda kendi düşüncelerini açıklamak için onu referans olarak kullanmıştır. İbn Bâcce Risaletü’l-Veda adlı eserinde de mutluluk konusunda Fârâbî’yi çokça takdir eden sözler sarf etmiştir. Dolayısıyla Fârâbî İbn Bâcce için felsefede önemli bir otoritedir ve onun gözünde Fârâbî oldukça olumlu ve yüksek bir yere sahiptir.

Endülüslülerin diğer bir büyük filozofu İbn Tufeyl, Fârâbî konusunda İbn Bâcce’den farklı düşüncelere sahiptir. İbn Tufeyl, Fârâbî’nin kendilerine ulaşan kitaplarının çoğunluğunun mantığa dair olduğunu söyledikten sonra, Fârâbî’nin felsefeye dair olan kitaplarının sayılamayacak kadar çok şüphe ve çelişki içinde boğulduğunu ifade eder. Ona göre Fârâbî özellikle ruhların ölümden sonraki durumu, mutluluğunun bu dünya yurduna has olması ve peygamberlikle ilgili konularda bağışlanması mümkün olamayacak hatalar yapmıştır. Buna göre İbn Tufeyl, Fârâbî’nin felsefi yaklaşımına katılmamakta, fikirlerini hatalı bulmakta ve ona yönelik olumsuz bir bakış sergilemektedir.

Kurtubalı filozof İbn Rüşd ise Tehâfütü’t-tehâfüt adlı eserinde Gazâlî’ye (ö.1111) eleştirilerini yöneltirken aslında filozoflara dair bakış açısını da ortaya koymaktadır. Bu filozoflardan birisi de Fârâbî’dir. İbn Rüşd, Gazâlî’nin filozoflara yönelik eleştirilerini değerlendirirken Fârâbî’yi de savunan bir tutum sergilemekte ve ona karşı genel olarak olumlu bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Ona göre Gazâlî’nin söylediklerinin, filozofların aldatmalarının açıkça ortaya konmasıyla hiç bir ilgisi yoktur. Tersine asıl aldatmayı Gazâlî yapmakta, filozoflara söylemedikleri sözleri isnat etmektedir. Gazâlî filozoflara yanlış bir görüşü mal etmek suretiyle bu konuda başarıya ulaşıp, kendisine doğru yanıtı verebilecek bir kimseyi bulamayınca, bu durumdan sevinç duymuştur. Ancak boş bir alanda serbestçe hareket eden kimse elbette sevinç duyacaktır. Eğer Gazâlî bu suretle filozofların görüşlerinin reddedilemeyeceğini bilmiş olsaydı, bundan bir sevinç duyamazdı.

Farklı bir şahsiyet olarak Mürsiyeli filozof-sûfî Abdulhak İbn Seb‘în’in (ö.1270), eserlerinde filozoflara yönelik sert ve hakaret içeren söylemlerinin karşısında Fârâbî’yle ilgili daha ılımlı ifadelere yer vermiş olması dikkate değerdir. İbn Seb‘în Fârâbî’nin İslâm filozofları içerisinde en kavrayış sahibi olanı, kadim ilimleri en iyi bilen, onların arasındaki tek filozof olduğunu söylemiştir. Bunun yanı sıra İbn Seb’în Fârâbî’nin eleştirilerinden uzak, söz ve davranışlarında hakikatin görüldüğü birisi olduğunu sözlerine eklemiştir.

Endülüslü Yahudi filozof ve düşünürlerin önde gelenlerinden Kurtubalı Musa İbn Meymun (ö.1204) ünlü eseri Delâletü’l-hâirîn’i İbraniceye tercüme eden İbn Tibbon’a yazdığı Arapça mektupta Fârâbî’ye dair oldukça olumlu bir bakış sergilemiştir. Musa İbn Meymun’a göre mantık kitaplarında Ebû Nasr Fârâbî’nin yazdığından başkasına önem verilmemelidir. Çünkü Fârâbî’nin eserleri tertemiz buğday gibidir, kusursuz şekilde mükemmeldir. O, büyük bir hakîm ve filozoftur, eserleri akla uygundur, hikmeti arayan kimseleri hak yola götürmektedir. Musa İbn Meymun’un bu sözleriyle Fârâbî’ye büyük değer vermesi bazı Yahudi düşünürlerin kendilerini Fârâbî’nin öğrencileri sayarak onun fikirlerini açıkça savunmalarına neden olmuştur. Nitekim İbn Meymun gibi Fârâbî düşüncesinden etkilenen ve onun eserlerine atıflarda bulunan Endülüslü Yahudi filozof ve mütercimler bulunmaktadır. Bunlar arasında Judah ben Samuel Halevî (ö.1141) ve İbrahim b. Davud et-Tuleytulî (ö.1180) dikkatleri çeken isimlerdir.

XIII. ve XIV. yüzyılın büyük Arapça-İbranice mütercimi Shem Tov İbn Falaguera’nın (ö.1290) Reşid Hikme adlı eserinin ikinci kısmı, ilimler sınıflandırması ve özellikle Fârâbî’nin İhsâu’l-Ulûm’unun çevirisinin kısa bir özeti ve Kitabu’l-Hurûf’unun geniş bir özeti üzerinedir. Granada’da doğmuş ve Endülüs’ün Yahudi merkezlerinden biri mahiyetindeki Lucena’da eğitim almış olan Musa b. Azra (ö.1135/40) bu eserden faydalanmış, Arlesli Yahudi mütercim Kalonymos ben Kalonymos’un (ö.1328) da İhsâu’l-Ulûm’un bir özet çevirisini yaptığı ifade edilmiştir. Hatta Kalonymus, ünlü Yahudi düşünür Joseph İbn Kaspi’ye (ö.1340/5) gönderdiği açık mektubunda “önemli filozoflar” olarak nitelendirdiği filozoflar arasında Fârâbî’nin ismini de zikretmiştir.

Yahudi düşünürler kadar Endülüs’teki Hıristiyanlardan da Fârâbî’nin eserlerine ilgi gösterenler olmuştur. Fârâbî’nin eserlerinden İhsâu’l-Ulûm’un Latinceye ilk çevirisi Toledo çeviri okulunun mütercimlerinden Dominicus Gundissalinus (Domingo Gundisalvo) (ö.1190) tarafından yapılmıştır. Gundissalinus’un bu çeviriyi Arapça bilen yardımcılarıyla yaptığı ve bunlardan birinin Yahudi bir filozof olan Avendeuth (İbn Davûd) olduğu söylenmektedir. Gundissalinus’un ayrıca ilimler tasnifini ele alan Divisione Philosophiae adlı bir eseri de vardır. Bazı araştırmacılar bu eserin çok büyük bir bölümünün Fârâbî’nin İhsâu’l-Ulûm’undan kopya edildiğini iddia etmektedirler. Bunlara ilave olarak XIII. yüzyıl Dominiken rahibi Raimond Martin’in (ö.1285) Hanceru’l-İman ve Şerhu’r-Remz adlı eserlerinde Fârâbî’nin eserlerinden alıntılar yaptığı da ifade edilen bir durumdur. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre Endülüslü Yahudi düşünürlerde olduğu gibi Hristiyan düşünürlerin de genel olarak Fârâbî’ye dair olumlu bir yaklaşımları söz konusudur.

Endülüslü filozof ve düşünürlerin yanı sıra Endülüslülerin yazdığı tabakât ve tarih kitaplarında karşımıza çıkan Fârâbî’ye dair bilgiler de Fârâbî’nin Endülüsler gözündeki imajını çizmede bize oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bunlardan en önde geleni Kurtubalı bir âlimler ailesine mensup ve Toledo kadılığı da yapmış olan Endülüslü tarihçi Ebû’l-Kasım Said el-Endelüsî’dir.  Endelüsî Tabakâtu’l-Ümem adlı eserinde Fârâbî’ye dair övücü sözler söylemekte ve Müslümanların gerçek filozofunun Ebû Nasr Fârâbî olduğunu ifade etmektedir. Ona göre Fârâbî özellikle mantığın ince noktalarını anlamada bütün Müslümanları ve herkesi geçmiş, eserleri bu konularda en mükemmel seviyeye ulaşmıştır. Endelüsî’ye göre Fârâbî’nin bundan başka bilimlerin sayımı ve gayeleri hakkında değerli bir eseri vardır. Kimse daha önce böyle orijinal bir kitap yazmamış, onun metodunu uygulamamıştır. Bütün bilim tahsil edenlerin bu kitaptan faydalanması, onu okuması gerekir.

Geç dönem tarihçilerden Ahmed b. Muhammed el-Makkarî ise Nefhu’t-Tıb adlı eserinde Fârâbî’nin müzik konusundaki otoritesine vurgu yapmış ve farklı konularda da yer yer Fârâbî’ye atıflarda bulunmuştur. Makkarî, İbn Bâcce’nin müzik konusundaki kitabının yeterli kudrete sahip olduğundan söz ederken onun Batı’daki konumunun Doğu’daki Ebû Nasr el-Fârâbî’nin konumunda olduğunu söylemiştir. Makkarî bu aktarımla Fârâbî’nin bu konudaki örnekliği ve zirvesini ifade etmiş olmaktadır.

Görüldüğü üzere genel olarak Endülüslü filozofların eserlerinde olduğu gibi tabakât ve tarih yazarlarının eserlerinde de Fârâbî hakkında olumlu bir bakışın bulunması söz konusudur. Bu durum Fârâbî’nin sadece felsefi otoritesiyle ilgili olmayıp mantık, matematik, tıp, müzik gibi pek çok alandaki başarısı ve yaşamındaki mütevazılığını da kapsamaktadır.

Not: Bu yazı, (Birgül Bozkurt, “Farabi’nin Endülüs’teki İmajı: Endülüslü Filozof ve Tarihçiler Gözüyle Farabi”, Felsefe Dünyası, sy. 65, ss. 240-272.) adlı makalemizden türetilmiştir.

Okumaya Devam Et...

Düşünce

Dijital ve Sanal

Ekranda görülen dijital ürünlerin görüntüsü aslında “sanal”dır. Sanal ise gerçek olmayan, hayali demektir. Bu ürünlerin bazılarının kaynağı dijital, bazılarının kaynağı ise doğaldır. O halde hayali/sanal varlıklara, dijitalden üretilen ürünlerdir diyebiliriz. Bu görünen ürünler aslında gerçek olmayıp sadece görüntüdür. Bilgisayar veya dijital aygıtlarla oluşturulmuş dijital ürünlerin (belgeler, sesler, resimler, animasyonlar, çizgi veya video filmler) tümü sanaldır, varlık dünyaları dijital kodlardır. Diğer taraftan kaynağı doğal olan varlıkların dijitale aktarılması ile gerçek varlığın görüntüsü/sesi artık dijital ürüne dönüşerek sanallaşır. Örneğin yüz yıl önce çekilmiş bir resmi dijitale aktararak canlandırıp ses ekleyerek konuşmalı video bile yapabilirsiniz. O halde doğada gördüğünüz ağacın bilgisayara aktarılmış görüntüsü de sanaldır. Diğer taraftan sanal olan görüntünün aslı hiç olmayabilir de. Yani ekranda görülen, duyulan ürün gerçekte hiç olmayan bir şeyi tasvir ediyor olabilir, tıpkı resim ve heykel sanatlarında olduğu gibi veya mimarların yaptığı projeler gibi.

EKLENDİ

:

Teknolojik gelişmeleri ve bilimsel yenilikleri konuşan bilişimciler diğer branşlara göre daha fazla yabancı kelime kullanırlar. O kahrolası “bilgili ve üstün görünme” aldatmacası yanında yeni icatlardan bahisle yeni kelimeleri de dilimize ellemeye çalışırlar. Batı menşeli kelimelerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmeden veya o kelimenin zihin dünyamızdaki karşılığını beynimizde ilişkilendirmeden konuşulanı/yazılanı anlamaya çalışmak beyhudedir. Bu sorun sadece bilişim teknolojilerinde değil tüm bilim dallarını kapsayan genel bir sorundur.

Anlamını bilmediğimiz bir kelimeyi çok duymak ve çok kullanmak o kelimenin ileride doğru anlaşılmasına engel oluşturur. Kelime anlaşılmadığı zaman kelimenin bir adım sonra bize öğreteceği  “kavramsal karşılığı” da anlaşılmaz olur. Örnek olarak matematikteki tanjant kelimesini alalım. Tam olarak bu kelimenin tercümesi söylenmediği için bırakın bu konuyu, matematiğin tümünü zor diyerek sayısal bilimlerden uzak kalmışız. Hâlbuki biri çıkıp tanjant demek “karşı” kotanjant demek “komşu” deseydi milyonlarca insanımız matematikten de hayattan da soğumayacaktı. Kelimelerin ne anlama geldiğini bilmediğimiz gibi  “diğerlerinin kullandığı gibi”  laf kalabalığına getirip kullanırsak savrulup gitmeye devam edeceğiz demektir. Yüz yıldır Milli Eğitim Bakanlığına matematik kitabı yazanlar ısrarla yabancı kelimeleri kullanmaya ve matematik fobisini gencecik çocuklarımızın beyinlerine üflemeye devam etmektedirler. Demek ki kelimeyi bilmemek insan başta olmak üzere topluma ve bilime olumsuz olarak yansımalar yaptırmaktadır.

Bu yazımızda başlıktan da anlaşılacağı üzere iki kelimeyi gündemimize alıyoruz: Dijital ve sanal.

Dijitali sanal’dan daha çok duyduğunuzu ve okuduğunuzu tahmin etmek zor değil. Anlamını bilip bilmediğinizden emin değilim, zira yukarıda dediğim gibi çok duymak/okumak bu kelimeyi anladığımız mânâsına gelmeyebiliyor.

Sözlüklere bakıldığında “dijital”in birkaç farklı anlamının var olduğunu görebilirsiniz. Yani bir tanımda bir anlamı, diğer tanımda ise daha başka bir anlamı ifade ediyor olabilir. Basitten karmaşığa doğru öğretim modeli oluşturarak anlatmaya çalışırsam, dijital’in kelime karşılığı “sayısal” demektir. 0 ve 1 rakamlarının her birine dijit (digit), 0 ve 1 lerden oluşturulan  (101110011) gibi rakamsal kelimelere de dijital (sayısal) denir. Dijital rakamları bilgisayarlar kullanır ve biz o kullanılan rakamları ne görürüz ne de biliriz. Görsek de bizim anlayacağımız türden bir şey değildir. Klavyede bir tuşa bastığımızda bilgisayarımızın içindeki tercümanlar bu karakterleri (yazı, rakam ve işaretleri)  bilgisayarın anladığı ve kullandığı bir nevi “kod” olan 0 ve 1 dijitlerine çevirir. Mesela 999 sayısının dijital karşılığı 111100111’dir.  Ekranda yazdığınız her bir harfin dijital karşılıkları vardır ve bunu bilgisayar bilir, okur, anlar, yorumlar. Aynı şeklide ekranda gördüğümüz “renkler, sesler, taramalar, resimler, animasyonlar, fotoğraflar, pdf’ler, dokumanlar, jpegler, http’ler, canlı konuşmalar, görüntülü konuşmalar, e-postalar, kelimeler, programlar, ekran tasarımları, web tasarımları, animasyonlar, oyunlar, 3B şekiller, proje tasarımları, bilimsel deneyler, canlandırmalar, MR, tomografik görüntüler, vb.” tümü dijital ürünlerdir. Tek şartımız var ekranda görmek! Ekranda görülen her şey sözlüklerde dijital olarak tanımlansa da aslında ekranda görülen dijital değil, yapı taşı dijital olan, dijitalden yapılmış dijital ürünleridir.

Ekranda görülen dijital ürünlerin görüntüsü aslında “sanal”dır. Sanal ise gerçek olmayan, hayali demektir. Bu ürünlerin bazılarının kaynağı dijital, bazılarının kaynağı ise doğaldır. O halde hayali/sanal varlıklara, dijitalden üretilen ürünlerdir diyebiliriz. Bu görünen ürünler aslında gerçek olmayıp sadece görüntüdür. Bilgisayar veya dijital aygıtlarla oluşturulmuş dijital ürünlerin (belgeler, sesler, resimler, animasyonlar, çizgi veya video filmler) tümü sanaldır, varlık dünyaları dijital kodlardır. Diğer taraftan kaynağı doğal olan varlıkların dijitale aktarılması ile gerçek varlığın görüntüsü/sesi artık dijital ürüne dönüşerek sanallaşır. Örneğin yüz yıl önce çekilmiş bir resmi dijitale aktararak canlandırıp ses ekleyerek konuşmalı video bile yapabilirsiniz. O halde doğada gördüğünüz ağacın bilgisayara aktarılmış görüntüsü de sanaldır. Diğer taraftan sanal olan görüntünün aslı hiç olmayabilir de. Yani ekranda görülen, duyulan ürün gerçekte hiç olmayan bir şeyi tasvir ediyor olabilir, tıpkı resim ve heykel sanatlarında olduğu gibi veya mimarların yaptığı projeler gibi.

Dijital ürünler “sanal/cyber” ortamlarda ortaya çıkarlar. Eğer dijital ürün görüntü ise ekran veya yazıcıdan; ses ise hoparlörden ortaya çıkar. Başta TV ekranları olmak üzere ekranı olan her teknolojik aygıt “sanal görüntü” sunan bir “ortamdır.”  İster görüntü ister ses ya da başka bir dijital ürünleri işleyen her aygıt başlı başına bir “sanal ortamdır.” Ayrıca ekranda görülen dijital ürünlerin hiç biri gerçek olmayıp hayali ürünlerdir. Gerçek olmayan dijital ürünler hayali/sanal ortamda ortaya çıkarak insanlığı olumlu ya da olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Özelde bir dijital ürün ile ilgilenen kullanıcı aynı zamanda kullandığı sanal ortamı ile “sanal dünya”ya bağlanır ve artık sanal dünyaların bir üyesi olur. Nasıl galaksilerin oluşması için tek tek yıldızlara ihtiyaç var, “sanal dünyalar” için de dijital ürünleri sanal ortamda kullanan biz (tv, bilgisayar, akıllı telefon kullanıcıları) varız. Hiç birimiz “sanal dünya”yı bilmeyiz ama aslında bilgimiz ve iznimiz dışında oluşturulmuş “sanal dünyaların” vaz geçilmez birer elemanı (çalışanı, belki de kölesi) olduğumuzu bundan sonra anlayabilirsek, sanal dünyaları idare eden dijital efendilerimize karşı da bir tavır geliştirebiliriz.

Bir önemli bilgi harddiskte depolanırken veya kablolu/kablosuz olarak bir yerden bir yere aktarılırken ekranda görüldüğü formda olmayıp dijital kod yapısında aktarılır. Örneğin flaş diskte depolanan önemli resimlerimiz, bir hikâyenin seslendirilmesi veya müzik parçası, bir kitabın tarandıktan sonra saklanması demek, dijital kodlar halinde dönüştürülüp saklanması anlamındadır. Depolanan kodu ne zaman kullanmak istersek ilgili cihaz, dijital kodu bizim algılayacağımız ortama yani sanal ortama tam da bizim görmek istediğimiz şekilde aktarır. İşin ilginç yanı ise bir şeyin gerçeğine ulaşılamadığında “sanal”lık devreye girer ve sanal ses, sanal görüntü olarak ortaya çıkar. Uzak illerdeki yakınlarımızı ziyaret edip göremediğimizde, görüntülü telefonumuzu kullanıp “sanal ziyaret” yaparız. Hatta gerçekte olmayanlar canlandırılarak sunulur ve zihnimize yerleşir. Yazılar, şekiller, filmler ve daha neler neler insan zihnine gerçekmiş gibi hitap eder.

İnsanı “gerçek”likten koparan sanal dünyaların efendileri (dijital efendilerimiz) sanal üstü fantezileri sadece bugüne değil en fantastik imgelerle süsleyip geleceğe hazırlık yapmaktadır. İnsanı ele geçirme ve onu her alanda kendine bağımlı kılarak “kendi dünyasında” tutma işi belli oranlarda geçekleşmiş gözükmektedir. Sanal dünyaların günahsız köleleri olan okul çağındaki çocuklarımız 5-10 sene sonra bir sabah aniden örgütlenmişçesine “okula gitmeme, doğal et yememe, cinsiyet değiştirme, sokağa çıkmama vb” gibi kararlar alırlarsa, bunları kimin durdurup ikna edeceğini şimdiden düşünmemiz gerekmektedir. Çocukları geçip gençlere bakınca durumun daha vahim olduğu görülecektir. Birkaç yıl içinde herkesi sarıp sarmalayacak kişiselleştirilmiş yapay zekâ uygulamaları gençleri “rüzgârın önündeki yaprak” misali sürüklerken savrulan yaprakları kim toplayacaktır? Face, insta gibi kısaltılıp sevimli hale getirilen uygulamaların başından kalkamayan, bağımlılığından kurtulamayan yetişkin grubumuza ne demeli? Tüm toplum kesimleri “sanal dünyalar”ın ajanı olarak, ücretsiz kölesi olarak, bir uç karakolu olarak gününü bilmem kaç saatini dijital efendilerin kucağında geçirmektedir. Her bilgisayarı veya akıllı telefonunuzu açtığınızda gerçek dünyadan sıyrılıp sanal dünyaya girdiğinizi, artık bir insan değil bir cyborg olduğunuzu, akıl, izan, ruh, namus, din, dil, ırk, cinsiyet gibi insani değerlerden sıyrılıp hibrit bir sanal varlık olduğunuzu,  sanalda geçirdiğiniz her saat başı kulakları yukarıya doğru uzanan bir yaratığa dönüştüğünüzü unutmayınız.

Okumaya Devam Et...

Düşünce

“Kehanet”, Bilim, Tanrı ve Son-umu-z(t)

Tanrı’yı ölüme mahkûm eden Aydınlanma felsefesinden sonra bile, bugün gelinen nokta itibariyle, insan yok oluşu kabullenememekte, yeni formlarda tanrılar icat ederek, yeni bir başlangıcın ümidini verecek ipuçlarını aramaktadır. Ya da kendini Tanrılaştırarak ölümsüzlüğü ebedi bir fiziki bedende elde etmeye çalışmaktadır. İnanılan tek Tanrı, bunu en azından insan zihninde huzurlu bir ölümü temin edecek netlikte sağlarken, uzayda ve uzaylılarda ya da başka biçimlerde (transhümanizm bu bağlamda değerlendirilebilir) yeni bir başlangıcın, ebediliğin ve Tanrı’nın aranması neye işarettir?

EKLENDİ

:

“Tanrı, bizi ölümlü kıldığı için ilk katildir” der Albert Camus. Bu, insanın Tanrıya bir sitemi ya da onu böyle bir yazgıya mahkûm etmesine karşı bir öfke olarak değerlendirilebileceği gibi, esasında farklı bir yaşam biçimine de çağrıdır aslında. Zira ölüm ister bir hakikat bilinci isterse de bir hiçlik durumu olarak ele alınsın her iki halde de bir yaşam biçimine ve bir dünya tasavvuruna denk gelir. Ölümün hakikat, daha doğrusu ezeli ve ebedi hakikatle kurulacak ilişki için bir düğüm ve yeni bir başlangıç olarak kavranmasının yanı sıra, onun hiçlik olarak tasavvur edilmesi ölümün kendisi üzerine düşünmeyi askıya almaz. Ölümün hiçlik olarak kavranmasında bile insan zihni, onunla baş edebilmenin yollarını arar: Epiküros’un ünlü “ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum” sözü ile Camus’nun absürt kavramı bunun bazı tezahürleri olarak değerlendirilebilir. Elbette hiç şüphe yok ki, ölüm üzerine tefekkür -yine her iki bakış açısında da- bir başlangıçla birlikte mütalaa edilir. Hakikat olarak ölüm, hayatı var eden bir yaratıcı üzerinden kavranırken, hiçlik olarak ölüm belirsiz, anlamsız (zira anlam bizi metafiziğe götürür) ve tesadüfî bir başlangıçta temellenir. Her iki açıdan da başlangıç bitiş, bitiş de başlangıçtır.

Aşağı yukarı böylesi bir öz üzerine temellenen ve Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği “Kehanet (Knowing)” filmi baba-oğul (burada da farklı bir gönderme söz konusudur), iki ayrı tasavvur ve kavrayışa işaret ederek yarı bilim kurgusal bir anlatım üzerinden meseleyi ele almaya çalışır. Her ne kadar eski bir film sayılsa da yukarıda konuya ilişkin tematik anlatımıyla yeniden izlenmeyi hak eden filmlerden birisidir. Film, özetle küçük bir kız çocuğunun, kulağına fısıldananları döktüğü kâğıttaki matematiksel şifrelerin izleğinde elli yıl boyunca gerçekleşen felaketlerin ardından son şifrenin aynı zamanda insanlığın da sonunu getirecek büyük felaketin şifresi olduğunun, son sahnede çarpıcı bir şekilde sunulduğu bir hikâye örgüsüne sahip. Ancak film sadece bundan ibaret değil: Film aynı zamanda insanın var olmasıyla birlikte düşünülmeye başlanan ama özellikle bilimsel gelişmeler ve Aydınlanma ile birlikte farklı biçimler alan başlangıç-bitiş, varoluş-yok oluş (son) ve Tanrı-insan etrafında dönen metafiziksel ve felsefi, aynı anda bilimsel tartışmaya ya da Schopenhauer’un “bu müphem, esrarengiz, azap verici, rüya gibi gelip geçici varoluş meselesinin bizim için ne kadar büyük ve yakîn bir mesele olduğu düşünülecek olursa, bir kimse onun diğer bütün meseleleri ve amaçları gölgelediğini derhal fark eder” dediği meseleye bütünlükçü bir açıdan bakmamıza imkân veriyor.

Bir astrofizikçi olan Profesör John (Nicolas Cage), babası bir peder olmasına rağmen, bir yıl önce eşini kaybetmenin etkisi ile (M. Gibson’ın “İşaretler” adlı filmini hatırlatırcasına) Tanrı inancını kaybetmiş ve evrendeki her şeyin tesadüf-kaza-karmaşıklığın sonucu olduğunu düşünür hale gelmiştir. Ancak, öğrencilere verdiği derslerde, evrende her şeyin yerli yerinde, en uygun şekilde ve kıvamında olduğunu anlatması zaman zaman kendisinde derin tereddütler meydana getirmektedir. Filmin ilerleyen sahnelerinde son şifrenin dünyanın yani “everyone else”ın sonu olduğunu gösterdiği ve kahramanımızın da bunu kabullenmekten başka bir çaresi olmadığı, dramatik bir şekilde anlatılmakta. Bu arada, oğlunu ve şifreli notları yazan küçük kızın torununu takip eden birileri vardır ve bu iki çocuk da gaipten fısıltılı sesler duymaktadırlar.

Film, (filme göre) semavi dinlerin ve onların peygamberlerinin iddia ettikleri metafiziksel varlıkların ortaya çıkıp, insanlık için yeni bir başlangıcın (hiçlik burada yerini yeni bir başlangıca bırakmakta ama bu başlangıç, filmin anlatısına göre semavi dinlerin anlattığı türden bir başlangıç değil; bir nevi bilimsel bir temeli olabilecek bir başlangıç) adımını atmalarıyla son bulmakta. John, çocuklarla birlikte, notları bırakan küçük kızın bıraktığı son şifreyi çözerek bir yere gelir; kara bulutların arasından gök yarılırcasına bir ışık huzmesi süzülür: Bu, insanla konuşan, ona medeniyetini veren göklerin Tanrısı ya da Tanrılarıdır (!). Bu Tanrı, yüksek bir medeniyet kurmuş olan, bu dünyada da yaşamı bilinmeyen zamanlarda var eden uzaylı başka bir ırktır. Bu ırk, dünyanın sonunun geldiği bu anda, uzayda yaşama elverişli başka bir gezegende insan ırkının varlığını sürdürmesi için sözü edilen iki çocuğu almaya gelmiştir, peygamberlere gelen melekleri anımsatırcasına. Sonunda ışıksal (nurani) varlıklar halinde, bedenlerinden ışık haleleri (melek tasvirlerini andıran) yayılan yaşam formları, çocukları, “insan aklını ve hayal gücünü hayrette bırakan” uzay gemilerine alarak dünyadan ayrılırlar. Sonuçta çocuklar insanlığın yeni Âdemleri ve Havvaları olarak başka bir gezegene bırakılır. Güneşte bir süpernova oluşur, dünya yanar, insanlar yok olur ama insanlık devam eder; cennette olmasa da başka bir gezegende.

Bu kısa özetten sonra filmin, başta değindiğimiz tartışmalara bütünlükçü açıdan bakmamıza imkân vermesi konusuna gelelim. İnsanlığın belki de en temel sorunu ya da sorusu “yaşamın kökeni ve yaşamın sonu ne”, başka bir anlatımla yaşamın yolu nereden gelip nereye çıkmakta. Bu anlamda film sanki bilimsel uğraşın bu soruya ve yaşamın kaynağı sorusuna evrimden başka verebildiği ikinci yanıtı görsel bir şekilde sunmakta. Fakat burada dikkat çeken nokta, semavi dinlerin yaşam ve Tanrı algılamasının gerçek biçimi (!) gösterilmeye çalışılırken, yine de onların öngörüleri ve öndeyişlerinin dışına çıkılamıyor olmasıdır. Her ne kadar olağan algılama ve yaşam biçimi ile dinlerin aslında insan imgeleminin ve ilkel insan kavrayışının yetersizliğinin bir ürünü olduğu (Tanrı, melekler, ruhani varlıklar vs.) anlatılmak istense de yukarıda dile getirilen soru ve sorunların cevabı yine aşkın-metafiziksel bir yerde/güçte (uzaylılarda) aranmaktadır ki, bu da bize sonucun değişmediğini; aşkınlığın bir şekilde insan yaşamına girdiğini göstermektedir. Bu yansıtış biçimini “Star Gate” “M.Ö. 10000” ya da “Prometheus” gibi filmlerde de görmek mümkün. Hatta ilk olarak 1951’de çekilen ve uyarlanarak yeniden gösterime giren, başrolünü de Keanu Reeves’in oynadığı “Dünyanın Durduğu An” filmi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, burada Tanrı’nın, semavi dinlerin ortaya koyduğu şekli ile olup olmaması ya da cennetin yani öldükten sonra tekrar başka bir yerde hayat bulmanın olup olmaması veya da bunun biçiminin nasıl olacağından ötesinde (zira bu, başka bir merhalenin münderecatındandır bu aşamada) gözler önüne serilen insanın yok oluşu (ferdi anlamda) ve insanlığın yok olma ihtimali sorunu zihinlerimizi meşgul eden ve etmesi gereken önemli bir konu olarak önümüzde durmaktadır. Böylece ilk insan ile son insanın ya da gelecekteki insanın aynı insan olduğu, diğer bir ifade ile sorununun, derdinin aynı olduğu ortaya çıkmaktadır: Sonumuz ne olacak? Bu soru yani Son-yok oluş düşüncesi insanın geçici olduğunu bilmesiyle de ilişkilidir. İnsan geçici-fani olduğunu bilen ve bunun gerilimini sarsıcı bir şekilde hisseden tek canlıdır. Zygmunt Bauman’ın tabiriyle “her insan hayatını ölümün gölgesinde geçirir.” Bu gölge insanın üstünden hiç eksilmez ve insanı sürekli bir arayışa iter. Bu arayışta nereden geliyorum, burada işim ne ve nereye gidiyorum gibi üç temel ve asırlık soru, insanlık tarafından farklı şekillerde cevaplanmaya çalışılır. Dünya ziyaretimizin amacı da her bir insan teki için bu sorulara verdiği cevaplara göre şekillenir.

Filmin en son sahnesinde John, peder olan babasının evine gider ve annesi ile kız kardeşiyle birlikte hepsi birbirine sarılırlar. Babası ona, “bu yeni bir başlangıç” der, John, “evet baba artık inanıyorum” diye, cevap verir. Onun inandığı ile babasının inandığı ayrı şeylerdir. Ancak insanın yaradılışı ya da doğası, biçimi ne olursa olsun John’un anladığı şekilde böylesi bir yok oluşu kabullenememektir. Yok olmamak isteği insanın doğasında mündemiçtir. Zira “vermek İsteyen istemek vermiştir” insana.

Tanrı’yı ölüme mahkûm eden Aydınlanma felsefesinden sonra bile, bugün gelinen nokta itibariyle, insan yok oluşu kabullenememekte, yeni formlarda tanrılar icat ederek, yeni bir başlangıcın ümidini verecek ipuçlarını aramaktadır. Ya da kendini Tanrılaştırarak ölümsüzlüğü ebedi bir fiziki bedende elde etmeye çalışmaktadır. İnanılan tek Tanrı, bunu en azından insan zihninde huzurlu bir ölümü temin edecek netlikte sağlarken, uzayda ve uzaylılarda ya da başka biçimlerde (transhümanizm bu bağlamda değerlendirilebilir) yeni bir başlangıcın, ebediliğin ve Tanrı’nın aranması neye işarettir?

Bu anlamda insanın ya da insanlığın yarını, uzaydaki sayısız galaksilerden birindeki başka bir gezegende fakat kendi tikel varlığı olmadan mı olacaktır, yoksa kendisi ile birlikte bilinmeyen başka bir gelecekte mi? Her iki durumda da bir yarın umudu her zaman insanın derinliklerinde kendine yer bulmaktadır. Bilimin geldiği noktada, bu ebedilik arayışının bilinç aktarımı ve sentetik beden gibi gelişmelerle bu dünyada gerçekleştirilebileceği düşüncesi giderek kuvvetlenmektedir. Fakat bunun nasıl bir nasıl bir insanlık durumundan geçerek gerçekleşeceği ve nasıl bir insanlık duruma evirileceğini kestirmek son derece güçtür.

Ve son söz: Ölüm ve yok oluş ve bunun bizlerde meydana getirdiği gerilim, bizleri bunun ardındaki gerçeği aramaya yöneltmiştir. Her ne kadar modern bilim anlamında bu alana dair gerçekliğin kendisini bize apaçık sunmasını sağlayacak bilgilere ulaşmamız olanaksız gözükse de farklı düzlemlerde de olsa bu arayış bir ihtiyaç olarak her zaman olacaktır. En azından insanlar bunu huzur içinde bir ölüm adına yapacaklardır.

Okumaya Devam Et...

Düşünce

Kendini Kontrol Edebilen İnsan

İnsan fıtratında bulunmayan bir şey, dış baskılarla nasıl meydana getirilemezse fiilen var olan bir şey de aynı yolla yok edilemez. Bu açıdan Allah Teâlâ, kullarından kötü fiil ve düşüncelerden tamamen kurtulmalarını değil güçleri nispetinde (et-Tegâbün 64/16) onları kontrol etmelerini ve eğer yanılıp günaha düşerlerse af dileyip tövbe etmelerini istemektedir. Çünkü Allah Teâlâ, asla kullarına güçlerinin üstünde bir mesuliyet yüklemez (el-Bakara 2/286; et-Talâk 65/7).

EKLENDİ

:

Sahip olduğu içgüdülerin insanı hayvanlaştırmasının önündeki en büyük engel, insanın yaratılıştan getirdiği, kendi fikir ve hareketlerini kontrol edebilme ve dizginleyebilme yeteneğidir. Bu yetenek, insanda doğuştan mevcuttur ve ondan ayrı düşünülemez. Buna rağmen doğuştan itibaren birdenbire ortaya çıkmaz. İnsanın yaşı ilerleyip vücutça ve akılca olgunluğa doğru adım attıkça kendini kontrol mekanizması da gelişip olgunlaşır.

İnsan, içgüdülerinin kendisini zorladığı hususları asla yok edemez fakat onları dizginleyip dinen ve ahlâken uygun bir düzeye çekebilir. İman edip sâlih ameller işlemek, insandaki olumsuz duyguları bütünüyle yok etmez, sadece onların üstünü örter, zararsız bir çizgiye çekmeye veya iyiye yönlendirmeye çalışır.

İnsan fıtratında bulunmayan bir şey, dış baskılarla nasıl meydana getirilemezse fiilen var olan bir şey de aynı yolla yok edilemez. Bu açıdan Allah Teâlâ, kullarından kötü fiil ve düşüncelerden tamamen kurtulmalarını değil güçleri nispetinde (et-Tegâbün 64/16) onları kontrol etmelerini ve eğer yanılıp günaha düşerlerse af dileyip tövbe etmelerini istemektedir. Çünkü Allah Teâlâ, asla kullarına güçlerinin üstünde bir mesuliyet yüklemez (el-Bakara 2/286; et-Talâk 65/7).

İnsana fıtraten verilmiş olan kendini kontrol mekanizması, onda var olan canlılık enerjisinin, şehevî ve içgüdüsel güçlerin emrine girmesini engeller ve insanı ulvî seviyelere çıkarır. İnsanın sahip olduğu bu güç, hayvanlarda olduğu gibi ihtiyaçlarla sınırlı değildir bilakis ihtiyaçlarının çok üstündedir. Bu enerjiyi boş yere israf etmeyip ihtiyaç ve zaruret sınırları içinde kontrol ederek yüce hedeflere yönlendirebilen insan, sahip olduğu kontrol mekanizması sayesinde yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini bihakkın ifa etmiş olur (Muhammed Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, 236).

Müslüman, namaz ve oruç gibi tekrar eden ibadetlerin de yardımıyla olumsuz hasletlerini ve davranışlarını sürekli kontrol altında tutar (el-Bakara 2/183; el-Ankebût 29/45; Buhârî, “Savm”, 2; Müslim, “Sıyâm”, 162). Ayrıca Kur’an’daki afâkî deliller, tergîb ve terhîb (iyiliklere teşvik ve kötülüklerden sakındırma) âyetleri onun bu yeteneğini geliştirip doğru kararlar vermesine yardımcı olur. Bu yollarla güçlenen kendini kontrol yetisi sayesinde insan, nefsinin arzu ve dürtülerine, şeytanın süsleme ve telkinlerine karşı koyabilecek ve bunlara karşı her daim uyanık olma yetkinliğine kavuşacaktır (Hayati Aydın, Kur’an’da Psikolojik İkna, 52).

İnsan yaratılırken kendisine faydalı şeyleri elde etmesi için şehvet ve tutku, zararlı şeyleri kendinden uzaklaştırabilmesi için gazap, bu iki durumda dengeli olabilmesi için de danışacağı akıl verilmiştir. Bu noktada kişiye düşen görev; aklın doğru çalışabilmesi için etki altında kalmaması ve kişinin kendini kontrol sürecinde üzerine düşen görevleri yapabilmesi için ona ortam hazırlamaktır. Bunun için de en önemli şey aklı, kitle psikolojisinin etkisinden korumaktır. Çünkü tek başına bir insanın maruz kaldığı tahrikler karşısında akıl, bu tahriklere boyun eğmenin sakıncalarını göstereceğinden kişi, bunlara kapılmaz. Fakat kitle içinde bulunan kişinin bu yeteneği kitlenin sahip olduğu his atmosferi içinde kaybolacağından akıl, ona doğruyu gösteremez.

İnsan, kendi gayret ve uyanıklığı, aklının ve vahyin yardımıyla kendini kontrol ederek arzuları ile sakınması gereken hususlar arasındaki dengeyi sağlayabilir. Allah’ın insana bahşettiği bu yetenek, insanın içgüdülerinin veya duygularının esiri olup da çeşitli yanılgılara düşmesini engeller.

Bu; vahiy, akıl, düşünme, hatırlama, irade, gelecek hakkında öngörüde bulunma, vicdan, pişmanlık ve hatalardan ders çıkarma gibi nimetlerin insana kazandırdığı bir frenleme mekanizmasıdır. Zaten insanı hayvandan ayıran ve ona üstün olmasını sağlayan şey, irade gücü sayesinde bir işi iyice düşündükten sonra yapmasıdır.

İnsan, sahip olduğu temsil ve aklî kıyas yeteneği sayesinde çoğu zaman olaylar olmadan önce onların sonucunu adeta gerçekleşmiş gibi tasavvur edebilir. Böylece zararlı gördüklerinden uzaklaşır, yararlı olanlara yönelir; doğasından kaynaklanan nefsani isteklere karşı koyar, onları bastırır ve sonuçta nefsini tedrici olarak buna alıştırır. Bu yolla kendini kontrol ederek yanılgılara düşmekten kurtulur. (İbrahim Yıldız, Kur’an, İnsan ve Yanılgı, Emin Yayınları, Bursa 2019, 76-78).

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar