Bizimle İletişime Geçin

Edebiyatımızda Ramazan

Ramazaniye III

EKLENDİ

:

DER BEYÂN-I ŞEREF-İ ŞEHR-İ SIYÂM

(Oruç ayının değerini anlatır)

YUSUF NABİ

(Şanlıurfa 1640 – İstanbul 1712)

 

1 Ey behîn-i meyve-i bâğ-ı pederî
Sadef-i bahr-ı hayâtın güheri

Ey pederden kalan bağın en çok beğenilen meyve ağacı, hayat denizinin sedefinde saklı inci.

2 Bî-maraz tâ ola cisminde tüvân
Eyleme fevt-i sıyâm-ı ramazân

Hastalıksız bedeninde güç kuvvet varsa asla Ramazan orucunu kaçırma!

3 Savmdır kullarına lutf-ı Hüdâ
Savme bi’zzât eder Allâh cezâ

Kullarına Allah’ın bağışı, oruçtur. Allah oruca bizzat karşılık verir.

4 Savm bir mâ’ide-i rahmettir
Nûrdan sâ’ime bir hil’attir

Oruç bir Rahmet sofrasıdır. Oruç tutana nurdan yapılmış kaftandır.

5 Savmdır ķâbil-i ketm-i ihfâ
Dahle fırsât bulamaz savme riyâ

Oruç, sırları saklama yeteneğidir. İkiyüzlülük oruca karışmaya fırsat bulamaz.

6 Sırr-ı pâk-i Samediyyettir savm
İttisâf-ı melekiyyettir savm

Oruç, Allah’ın yüceliğinin temiz sırrıdır. Oruç, meleklik sıfatıyla donanmaktır.

7 Nefes-i sâ’im içün dedi Rasûl
Müşkden pîş-i Hüdâ’da maķbûl

Resul, oruçlunun nefesi için şöyle dedi: Allah’ın katında (oruçlunun nefesi) miskten daha makbuldür.

8 Rehnümâ-i ni’am-ı Cennet olur
Terk-i ni’met sebeb-i rahmet olur

(Oruç) Cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Nimeti terk etmek, rahmet sebebi olur.

9 Tâ siyâhi-i şeb olunca medîd
Mühr urur ağzına fass-ı hurşîd

Gecenin siyahlığı uzayınca güneşin özü, ağzına mühür vurur.

10 Tâ dırahşân ola nûr-ı zâtın
Zulmet-i leyle kala zul(u)mâtın

Zatının (oruçlunun) nuru, parlak olur. Zahmetler, gecenin karanlığında kalsın.

11 Ne sa’âdet olasın leb-beste
Olasın dağdağadan vâreste

Ey dudağı bağlı (oruçlu-susmuş), nice saadetlere erişesin, dünya sıkıntısından kurtulasın.

 

Bu şiir şu doktora tezinden alınmıştır: “Divan Edebiyatında Ramazaniyeler Üzerine İncelemeler, Mehmet Emin Ertan, Trakya Üniversitesi, SBE, TDE Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Edirne 1995, s. 100-101.”

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar