Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Tevhîd

EKLENDİ

:

 

Adlî

(Dimetoka/Amasya, 3 Aralık 1447-Havsa (Edirne) 26 Mayıs 1512)

 

 

Hâb-ı gafletden uyanup zînet-i eşcâre bak

Kudret-i Hakk’a nazar kıl revnak-ı ezhâre bak

 

Gaflet uykusundan uyanıp ağaçların süsüne bak, Hakk’ın kudretini anlamaya çalış da çiçeklerin güzelliğine bak.

 

Gözün aç gör nice ihyâ oldı emvât-ı zemîn

Haşr-ı ecsâda o münkir itdügi inkâre bak

 

Gözünü aç da gör, yerdeki nice ölüler hayat buldu, cesetlerin toplanacağı günü inkâr eden inkârcıya bak.

 

Sebz-pûş olup kıyâma turdılar her bir şecer

Kıldılar secde huzûr-ı kalb ile kühsâre bak

 

Her bir ağaç yeşille donanarak kıyama durdular, kalp huzuruyla secde eden dağın zirvesine bak.

 

Minber-i şâh üzre çıkmış va’z ider murġ-ı çemen

Selsebîl âyâtını tefsîr ider enhâre bak

 

Çimenlikte kuşlar padişahın minberine çıkmış, vaaz veriyor. Selsebil ayetini (Kur’an-ı Kerim’de İnsan sûresinin 17-18. âyetleri: Onlara orada zencefîl karışımlı bir kadehten içirilir; -içindeki- orada selsebîl diye isimlendirilen bir pınardandır) tefsir eden nehirlere bak.

 

Meşrebün âb-ı revân gibi eger sâf eyleyüp

Âşık-ı sâdık geçersen gel beru dîdâre bak

 

Karakterini akarsu gibi temizleyip sadık âşık geçerse gel de onun yüzüne bak.

 

Hâr fikri bülbüle gülden komaz bûy-ı vefâ

Yok hisâbına aay ağyârı beru gel yâre bak

 

Bülbüle diken kaygısı gülden vefa kokusu bırakmaz. Başkalarına bakan yok hesabından vazgeç de gelip sevgiliye bak.

 

Yarın anda kalmayam dirsen figân u zârda

Adliyâ bunda işitdügün figân u zâre bak

Ey Adlî, yarın orada ağlayıp inlemek zorunda kalmak istemezsen burada işittiğin ağlayıp inlemelere kulak ver, (onların dertlerini gider).

Bu şiir şu divandan alınmıştır: “Adlî Dîvânı (Dîvân-ı Sultân Bâyezîd-i Sânî), Sultân Bâyezîd-i Sânî Hazırlayan: Yavuz Bayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2018, s. 40.”                         

 

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar