Bizimle İletişime Geçin

Şahsiyet

Hoş Bir Bülbül: Joseph/Yusuf Freıherr Von Hammer-Purgstall (1774-1856)

Hammer, Kur’ân’ın bütünü kapsamayan manzum tercümesinin büyük kısmını, bazı dostları ve kont Wacław Seweryn Rzewuski’nin (1765-1832) -diğer adıyle Tâcü’l-Fahr- himmetleriyle 1809-1818 yılları arasında yayınladığı Fundgruben des Orients/Doğu’nun Hazineleri dergisinde yayınlanmıştır.

EKLENDİ

:

Giriş

Hoş bir bülbül geldi cihana

Uçtu ahirete çû pervane

23 Kasım 1856 yılında vefat eden Avusturyalı şarkiyatçı Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall’ın vefatının üzerinden 164 yıl geçmesine rağmen bugün de geride bıraktığı eserlerle bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan, “hoş bir bülbül” olarak adından söz ettiren ve hayatı boyunca yaşadıklarıyla dikkat çeken önemli bir şahsiyettir.

Daha çok tarihçi kimliğiyle ön plana çıkarılsa da o, aynı zamanda bilgin, şair, mütercim, roman ve drama yazarı, diplomat, seyyâh ve kâşif gibi yönleri bulunan ansiklopedik bir isimdir. 1856 yılında vefat ettiğinde geride ilim dünyasına devasa bir miras bırakmış, bunun da ötesinde mezar taşına da yansıttığı şekilde Doğulu gibi yaşamaya ve bir Doğulu gibi hissetmeye çalışmıştır.

Avusturya ve Almanya başta olmak üzere şarkiyat çevrelerinde yaptıklarıyla öncü; Doğu’nun “hazineleri”ni ortaya çıkartmada ve neşretmede bir kâşif, bilimler hakkındaki çalışmalarıyla önemli bir kaynaktır. Hammer’in, ortaya koyduğu çalışmalarla oluşturduğu tesirin yanında dostluklarıyla da pek çok kişiyi etkilediğini söylemek mümkündür. Şair Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Hâfız-ı Şîrâzî (ö. 792/1390) divanını Hammer’in tercümesinden okumuş ve akabinde West-Östlicher Divan/Doğu-Batı Divanı’nı yazarak 1819 yılında neşretmiştir.

1. Uzun Bir Ömrün Kısa Hikâyesi

Viyana yakınlarındaki Weidling kabristanında bulunan mezar taşına “Yûsuf” ismiyle beraber nakşettiği beyitte de geçtiği üzere “hoş bir bülbül” olarak anılmayı isteyen Hammer, 1774 yılında Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Graz şehrinde memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Maria Theresia’nın (1717-1780) 1754 yılında kurduğu Orientalische Akademie/Doğu Akademisi’ne 1789 yılında girdi. 1797 yılında eğitimini tamamlayan Hammer, “dil oğlanı/tercüman” olarak 1799 yılında Avusturya konsolosluğu bünyesinde çalışmak üzere İstanbul’a gönderildi. 1800 yılında İstanbul’dan Mısır’a gönderilen Hammer, orada iki yıl kadar bir süre kaldı.

Yirmili yaşlarında Arapça, Türkçe ve Farsça dillerini konuşmaya başlayan Hammer, mezarına da Arapça harflerle yazdırdığı üzere “üç dilin mütercimi” unvanını almaya hak kazanıyordu. Hammer, ayrıca Latince, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca dillerini de biliyordu. 1802-1806 yılları arasında ikinci defa İstanbul’a elçilik sekreteri olarak görevlendirilen Hammer, amirleriyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle Romanya/Moldova/Yaş’a Avusturya konsolosu olarak gönderildi. Yaş’ta bir yıl kaldıktan sonra Viyana’ya dönen ve sonrasında saray tercümanı ve danışmanı olarak görev yapmaya başlayan Hammer, İngiltere, Fransa ve İtalya dışında başka yerlere seyahatlerde bulunmuş, gittiği yerlerdeki kütüphanelerde “Doğu”nun hazinelerini araştırmaya ve incelemeye devam etmiştir.

Fransa’nın Viyana işgali sırasında Ulusal Kütüphane’den alınıp Fransa’ya götürülen Doğu’ya ait 500 adet yazmanın Avusturya’ya geri getirilmesi için büyük bir mücadele vermiştir. 300 adet yazmayı geri getirmeyi başaran Hammer, bunlardan yüz adet yazmayı De Sacy’nin yardımıyla geri getirtmiştir. 1809 yılında daha sonra adına ve unvanına varis olacağı Purgstall ailesiyle tanışan Hammer, 1835 yılından itibaren söz konusu ailenin son ferdi de ölünce Purgstall ismini kullanmaya başlamıştır. Hainfeld Şatosu da aynı yıl içerisinde adı geçen aileden kendisine miras olarak kalmıştır. Hammer, 1835 yılından itibaren Hainfeld Şatosu’na taşınmış ve çalışmalarına burada devam etmiştir.

1816 yılında Karoline von Henikstein’le evlenen Hammer’in kayınpederi Josef von Henikstein (ö. 1838) sanatsever birisi olmasının yanı sıra Yahudi bir tüccar ve bankerdi. Ünlü sanatçı Mozart’la yakın dostluğu vardı. Avusturya’da 1847 yılında Bilimler Akademisi’ni kuran ve ilk başkanı olan Hammer, Avusturya’da oryantalizmin öncüsü kabul edilmektedir. 23 Kasım 1856 yılında 82 yaşında ölen Hammer, Hainfeld Şatosu’ndan alınarak, Viyana yakınlarındaki Klosterneuburg/Weidling mezarlığına 26 Kasım günü defnedilmiştir. Kendisinden önce 1844 yılında vefat eden eşi Karoline ve kızı Rosaline de aynı mezarlıkta Hammer’in yanı başında medfundurlar.

2. Hammer’in Dostları ve Çağdaşları

Hammer Purgstall, hayatı boyunca sahip olduğu konum gereği devlet ricali,  ilmiye sınıfı ve diğer kesimlerden dünyanın dört bir tarafından pek çok zevatla önemli ilişkiler ve dostluklar kurmuştur. Batılı çağdaşlarına geçmeden önce şunu ifade edelim ki 1774 yılında doğan Hammer’in yaşadığı çağa yani on sekizinci yüzyılın son çeyreği ile on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına baktığımızda sırasıyla I. Abdülhamid (ö. 1203/1789) (1774-1789), III. Selim  (ö. 1223/1808) (1789-1807), IV. Mustafa (ö. 1223/1808) (1807-1808),  II. Mahmud (ö. 1255/1839) (1808-1839) ve Sultan Abdülmecid (1823-1861) devirlerine (1839-1861) yetiştiğini görürüz. Hammer’in Osmanlı’daki esas bağlantısı Sultan II. Mahmud’la olmuştur ki ona hitaben yazdığı mektuplar bugün elimizde mevcuttur. Osmanlı şairleri hakkında yazdığı eseriyle de Sultan II. Mahmud’tan iftihar nişanı almıştır. Kara Fazlî’den Gül u Bülbül (Pest-Leipzig: 1834), müfessir Zemahşerî’den (ö.538/1144) Atvâku’z-Zeheb (Viyana: 1835) üzerine yaptığı neşir ve tercüme çalışmalarını da II. Mahmud’a hediye olarak gönderen Hammer’e, II. Mahmud, süslemeli bir kutu göndermiştir.

Hammer, Sultan Abdülmecid’ten 1855 yılında Nişan-ı Mecîdî almıştır. 1851 yılında Encümen-i Dâniş üyesi seçilen Hammer’in çağdaşlarından birisi de Ahmed Cevdet Paşa’dır ki (1822-1895) onunla da mektuplaşmaları olmuştur. Hammer’in, Erinnerungen aus Meinem Leben/Hayatımdan Hatıralar ismiyle neşredilen anılarında ifade ettiği üzere, çağının en büyük dilci/filologlarından olan ve Fîrûzâbâdî’nin (ö. 817/1415) kısaca Kâmûs olarak bilinen sözlüğünü el-Okyânûsü’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît adıyla Türkçe’ye tercüme eden Antepli Seyyid Ahmed Âsım da -Mütercim Âsım- (1755-1819) onun çağdaşları arasındadır. Hammer, ilk defa II. Mahmud’un iradesiyle mütercimin büyük oğlu Hamid’in nezâretinde basılan (I-III, İstanbul: 1230/1815-1233/1818) Kâmûs tercümesinden 500 hadisin tercümesini yapmıştır. (Jahrbücher der Literatur, 75 (1836), s. 68-96) Hammer, İstanbul’da bulunduğu 1804 yılı Mayıs ayında gezdiği “Bulgurlu’daki dağdan” “İstanbul, Marmara ve Boğaziçi’ni seyredişini” tasvir ettikten sonra Âsım Efendi’nin Üsküdar/Bulgurlu’da evi olduğunu ancak, o yaz orada, Âsım Efendi’nin yerine devlet adamı ve meşhur tarihçi Nesif (Nazif) Efendi’nin oturduğunu aktarmaktadır. (s. 149) Hammer, Nesif (Nazif) Efendi ile iyi ilişkiler kurmuştur.

Hammer’in yaşadığı dönemde Avrupa’ya bakıldığında pek çok şair, yazar, şarkiyatçı, düşünür, filozof ve sanatçının yetiştiği görülmektedir. Bu bağlamda meşhur şairlerinden Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Nikolaus Lenau (ö.1802-1850) Friedrich Rückert (1788-1866), Friedrich Schiller (1759-1805) ve daha pek çok şairin isimlerini saymak mümkündür. Rus şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin de (1799-1837) aynı çağda yaşamıştır.

Şarkiyat araştırmalarının önceki dönemlere kıyasla özellikle Almanya ve Avusturya’da biraz daha hız kazandığı bu devirde yetişen Alman şarkiyatçılardan Gustav Flügel (1802-1870), Heinrich Leberecht Fleischer (1801-1888), Gustav Weil (1808-1889) Ferdinand Wüstenfeld (1808-1889) ve Hammer vefat ettiğinde yirmi yaşında olan Theodor Nöldeke (1836-1930), Fransız oryantalist Silvestre de Sacy (1758-1838) ve İsveçli Johann Ludwig Burckhardt’ın (1784-1817) isimlerini zikredebiliriz. Meşhur filozoflardan Immanuel Kant (1724-1804) ki Hammer, onun “Kritik”lerini İstanbul’dayken okuduğunu söylemektedir (Erinnerungen, s. 147), Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Arthur Schopenhauer (1788-1860) gibi isimleri de Hammer’in çağdaşları arasında saymak mümkündür. Johann Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ve Ludwig van Beethoven gibi meşhur sanatçılar da (1770-1827) Hammer’in çağdaşıdırlar. Eserlerinde mehterin sesini duyabileceğimiz her iki sanatçının “Türk Marşı” adlı senfonileri meşhurdur.

 3. Doğu’nun HazineleriFundgruben des Orients

Almanca’da “orient” ve “okzident” kelimeleri Arapça’daki “maşrik” ve “mağrib” kelimelerinin karşılıklarıdır. Almanca’da “Doğu” için kullanılan bir kelime de “gündüz ülkesi” anlamına gelen “Morgenland” kelimesidir. “Batı” için kullanılan ve “akşam ülkesi” anlamına gelen sözcükse “Abendland” kelimesidir. Bakara sûresi 142. âyette: “De ki: Doğu da Allah’ındır, Batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir” buyurulmaktadır. Hammer, söz konusu âyeti Almanca’ya şöyle tercüme etmiştir: “Gottes ist der Orient, und Gottes ist der Occident; Er Leitet, wen er will, den wahren Pfad.” Burada kullandığımız “Doğu’nun Hazineleri” ifadesiyle başta Kur’ân olmak üzere hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tarih, bibliyografi, biyografi, tabakat, felsefe, mantık, tıp, eczacılık, kimya ve burada sayamayacağımız kadar pek çok bilim, sanat ve diğer alanlarda yapılan çalışmaları kastetmekteyiz. Seksen iki yıllık ömrüne pek çok eser sığdıran Hammer, hayatının sonuna kadar Doğu’nun hazinelerini Batı’yla buluşturmaya gayret etmiştir. Bazı dostlarıyla birlikte 1809-1818 yılları arasında altı cilt olarak yayınladığı derginin adı da “Doğu’nun Hazineleri” anlamına gelen Fundgruben des Orients’tir ki Hammer’in pek çok makalesi bu dergide yayınlanmıştır.

4. Hammer’in Rehberi Kitapların ve İlimlerin Kâtibi/Kâtib Çelebi

Avusturya’da “Bilimler Akademisi”nin Temelleri

Kâtip Çelebi, 1609-1657 yılları arasında hayat sürmüş, XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve düşünce dünyasına damgasını vurmuş büyük bir bilgindir. Yaptığı çalışmalarla sadece Doğu’da değil Batı’da da haklı bir üne kavuşmuştur. Kâtip Çelebi’nin kaynakları arasında yer alan ve Hammer’in de eserlerinde ismine yer verdiği Taşköprülüzâde Ahmed Efendi de (ö. 968/1561) “ilimler” konusunda eser kaleme almış diğer önemli bir isimdir. Avusturya’da “Bilimler Akademisi”ni kuran ve ilk başkanı olan Hammer, 1804 yılında Kâtib Çelebi’nin kitaplar ve ilimler ansiklopedisi olan Keşfü’z-Zunûn an Esâmi’l-Kütüb ve’l-Fünûn adlı eseri başta olmak üzere Müslüman bilginlere ait yedi kitaptan seçtiği “ilim”ler hakkındaki bazı maddeleri/fasılları tercüme ederek Encyklopädische Uebersicht der Wissenschaften des Orients, aus Sieben Arabischen, Persischen und Türkischen Werken Übersetzt, 2 cilt (Leipzig: 1804)/Arapça, Farsça ve Türkçe Yedi Çalışmadan Tercüme Edilen Doğu’nun Bilimlerine Ansiklopedik Genel Bakış, adıyla neşretmiştir.

“Doğu’ya ait literatürü bilenlere ve arkadaşlarına ithaf” ettiği çalışmasını İstanbul’da bulunduğu sırada yayınlamıştır. Onun, Kâtib Çelebi diğer adıyla Hacı Kalfa’nın büyük kitabı Keşfü’z-Zunûn’la tanışması akademideki öğrencilik yıllarında olmuştur. O yıllarda, Ignaz Lorenz von Stürmer (1750-1829), Keşfü’z-Zunûn’dan “ilim”le ilgili maddeleri okuması ve ondan çeviriler yapması için Hammer’e veriyordu. Hammer, İstanbul’a gelip orada Osmanlı tarihi, antolojiler ve şair biyografileri hakkında araştırma yaparken kitapların adlarını Keşfü’z-Zunûn’dan bildiğini söylemektedir. Stürmer, Keşfü’z-Zunûn’un büyük bir kısmını Mouradgea d’Ohssons/Ignatius Muradcan Tosunyan’dan (1740-1807) kopya ederek yazmış ve ondan tercümeler yapmıştır. Hammer’in ifadesiyle Arapça, Farsça ve Türkçe araştırmalarında önünde geniş bir alan açan ve 1817 yılında üçüncü defa okumaya başladığı Keşfü’z-Zunûn, ilk defa arkadaşı Gustav Flügel tarafından Latince tercümesiyle birlikte yedi cilt olarak (Leipzig-Londra: 1835-1858) neşredilmiştir.

Hammer, adı geçen çalışmasının yanında Über die Encyklopädie der Perser, Araber und Türken (Viyana: 1856)/Perslerin, Arapların ve Türkler’in Ansiklopedileri Üzerine adıyla ikinci bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmasında Kutbüddîn eş-Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) Farsça ansiklopedik eseri Dürretü’t-Tâc li Gurreti’d-Dîbâc ve Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih’in (ö. 328/940) İkdü’l-Ferîd adlı eserinden tercümelere yer vermiştir. Bu çalışmasında “kemâlü’l-ilmi el-hilmü/ilmin kemâli hilmdir” sözünü aktaran Hammer,  “hilm/hilim” kelimesinin “akıllılık” ve “uysallık” anlamları yanında başka manaları olduğunu da işaret ederek Arapların ve prenslerinin ilim sevgisi hakkında da özetle şunları söylemektedir: “Asım Efendi’nin Kâmûs tercümesinin başında verdiği bilgiye göre, gittiği her yerde saygı ve hürmetle karşılanan el-Fîrûzâbâdî’ye (ö. 817/1415), el-Melikü’l-Eşref de her vesile ile izzet ve ikramda bulunmuş ve bu maksatla da onun kızıyla evlenmiştir. Hammer, Avrupa’nın hiçbir döneminde bir kralın bir bilginle akrabalık bağı kurduğuna Literatür tarihinde rastlanmamıştır” demektedir. (s. 206)

Hammer’in vefatından sonra adı geçen çalışmasının devamı olarak 1857 yılında Fortsetzung der Auszüge aus Encyklopädischen Werken der Araber, Perser und Türken. Aus dem Durret-et-Tadsch (Perle der Krone)/Perslerin, Arapların ve Türkler’in Ansiklopedik Çalışmalarından Seçkilerin Devamı. Dürretü’t-Tâc’dan adıyla birinci kısmı, 1859 yılında ise ikinci kısmı yayınlanmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere her iki çalışma ilimler hakkındaki ansiklopedik eser Dürretü’t-Tâc’dan tercümeler içermektedir.

Hammer, ömrünün sonlarına doğru yazmaya başladığı Arap edebiyatı hakkındaki Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginne bis zu Ende des Zwölften Jahrhunderts der Hidschret/Başlangıcından Hici 12. Yüzyıla Kadar Arap Edebiyatı Tarihi (Viyana: 1850-1856) adlı çalışmasını tamamlayamadan vefat etmiştir. Yedi ciltten oluşan ve her bir cildi neredeyse bin sayfayı bulan bu ansiklopedik çalışmada 9915 madde bulunmaktadır. Eserde tabaka/klasse yöntemi takip edilmektedir. Söz konusu çalışmanın, az bir farkla aynı isimle kitap yazan Carl Brockelmann’a (1868-1956) ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Brockelmann, eserinde bu kaynağa işaret etmektedir. Hammer, Arap Edebiyatı Tarihi adlı yedi ciltlik çalışmasından önce Uebersicht der Literaturgeschichte der Araber (Viyana: 1950)/Arap Edebiyatı Tarihine Genel Bakış adlı bir çalışma daha yapmıştır. Görüldüğü üzere Hammer, 1804 yılından 1856 yılına yani vefatına kadar “Bilimler Akademisi”nin de bir nevi temellerini oluşturan Doğu’nun “ilim hazineleri” hakkında eserler yazmaya, Almanca’ya çeviriler yapmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Hammer’den Brockelmann’a, oradan da Fuad Sezgin’e uzanan Alman dilinde İslâmî literatür yazıcılığının üç önemli simasından ilki olmuştur.

5. Tarihi Hammer’den Okumak

Ülkemizde, daha çok tarihçi kimliğiyle ön plana çıkan Hammer, bu alanda önemli çalışmalara imza atmıştır. Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) asıl adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi olan “Seyahatnâme”sinin dünyada tanınmasına öncülük eden Hammer’in bazı çalışmaları şunlardır:

Constantinopolis und der Bosporos… 2 cilt, (Pest: 1822) Söz konusu kitabın 1. cildi İstanbul ve Boğaziçi adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Hammer’in en önemli çalışmalarından birisi hiç şüphesiz “Osmanlı Tarihi” hakkındaki Geschichte des Osmanischen Reiches, 1. Baskı 10 cilt (Pest: 1827-1835), 2. Baskı 4 cilt (Pest: 1834-1835), diğer bir baskısı: 1840) adlı çalışmasıdır. Kitabı, Fransızca tercümesinden Nurullah Ataç’ın (ö. 1957) babası Mehmet Atâ Bey (ö. 1919) Devlet-i Osmâniyye Târihi adıyla Türkçe’ye tercüme etmiştir. I-X, İstanbul: 1329-1337.

Hammer’in birinci Viyana kuşatmasını ele aldığı ve farklı kaynaklardan iktibaslarla zenginleştirdiği Wiens Erste Aufgehobene Türkische Belagerung, (Pest: 1829)/ adlı eseri de onun diğer bir çalışmasıdır.

Hammer’in başta Hz. Peygamber olmak üzere “İslam Büyükleri”nin hayatını anlattığı Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen Großer Moslimischer Herrscher der Ersten Sieben Jahrhunderte der Hidschret (Leipzig-Darmstadt: 1837-1839) altı ciltlik kitabı ve bunların dışında tarihe ışık tutan pek çok çalışması bulunmaktadır.

Kıpçaklar, İlhanlılar, Kırım hanları ve Haşhaşîler hakkında müstakil çalışmalar yapan Hammer, Vassâf Şerefüddîn Abdullâh b. Ebî Naîm-i Yezdî’nin (ö. 730/1329-30) kısaca Târih-i Vassâf olarak bilinen Tecziyetü’l-Emsâr ve Tezciyetü’l-aʿşâr adlı eserini Almanca’ya tercüme etmiştir. Ancak birinci cildini aslı ile birlikte Geschichte Wassaf’s/Vassâf Tarihi (Viyana: 1856) adıyla neşretmiştir. Diğer dört cilt ise yazma halinde Avusturya İlimler Akademisi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Hammer’in tarihe ışık tutan önemli çalışmalarından birisi de bizzat kendisinin kaleme aldığı hatıralarıdır. 1841 yılında Hainfeld Şatosu’nda besmeleyle hatıralarını yazmaya başlayan Hammer, 1852 tarihinde yazma işini bitirmiştir. Hammer’in vefatından sonra Erinnerungen aus Meinem Leben (Viyana: 1940) adıyla neşredilen hatıraların ancak onda biri yayınlanabilmiştir.

6. Şiire Tercüman Şairlere Dost

Hammer, roman, drama/tiyatro eserleri kaleme almış biri olmasının yanında şair yönü de bulunan bir kalemdir. Ancak o, daha çok yaptığı şiir tercümeleriyle öne çıkmıştır. Voltaire takma adını kullanan Fransız yazar François-Marie Arouet (1694-1778) tarafından yazılan Le fanatisme, ou Mahomet le Prophète (1741) adlı drama cevap vermek üzere Mohammed, oder die Eroberung von Mekka (Berlin: 1823)/Muhammed Veya Mekke’nin Fethi adlı bir dram kaleme almış ve çalışmasında Voltaire’in iftiralarına karşı Hz. Peygamber’i savunmak istemiştir.

Arapça, Farsça ve Türkçe’den şiir tercümeleri yapan Hammer, Geschichte der Osmanischen Dichtkunst bis auf Unsere Zeit. Mit einer Blüthenlese aus 2200 Dichtern  (Pesth: 1836-1838)/Zamanımıza Kadar Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi, 2200 Şairden Seçkilerle adlı dört ciltlik 2200 Osmanlı şairinin hayatlarını konu edinen ve onlara ait şiirlerin tercümesine yer verdiği antolojik bir çalışma yapmıştır. Eserinin sağ tarafında iç kapağa Osmanlıca olarak kitabın adını Câmi-i Mehâsin-i Zurefâ-yı Ehlü’z-zevk ve’l-İrfân fî Terâcim-i Şuarâ-yı Devlet-i Âl-i Osmân, kendi adını da Yûsuf Hammer Purgstall olarak yazmıştır. Çalışmasını II. Mahmud’a ithaf eden Hammer, yine kitabının baş tarafına içinde “tezkire” kelimesi geçen Müzemmil sûresi 19. âyetin “Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen rabbine ulaştıracak bir yol tutar.” Arapça aslını ve Goethe’nin Doğu Batı Divanı’ndan bir kıtayı epigraf olarak vermektedir. Hammer, Fars belâgati hakkında Geschichte der Schönen Redekünste Persiens, mit Einer Blüthenlese aus Zweihundert Persischen Dichtern (Viyana: 1818)/Fars Belâgati Tarihi, 200 Fars Şairinden Seçkilerle, adlı bir çalışma yapmış ve bu çalışmasında 200 şairden tercüme ettiği seçkilere yer vermiştir.

Hammer, Farsça’dan Hafız-ı Şîrâzî (ö. 792/1390) divanını I-II, Der Diwan, von Mohammed Schemsed-din Hafis (Stuttgart: 1812-1813), Arapça’dan Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî (ö. 354/965) Motenebbi, der Grösste Arabische Dichter (Viyana: 1824) divanını, Türkçe’den de Bâkî (ö. 1008/1600) divanını Baki’s, des Grössten Türkischen Lyrikers, Diwan (Viyana: 1825) adıyla Almanca çevirisini yapmıştır. Lamî Çelebî’nin (ö. 938/1532) İranlı şair Ebü’l-Kâsım Hasen b. Ahmed Unsurî’den (ö. 431/1039) Türkçe’ye çevirdiği Vâmık u Azrâ adlı mesneviyi Wamik und Asra, das ist der Glühende und die Blühende (Viyana: 1833) adıyla Almanca’ya çeviren Hammer, Kara Fazlî’den de (ö. 971/1564) Gül u Bülbül/Rose und Nachtigall (Pest-Leipzig: 1834) adlı mesneviyi Osmanlıca aslı ve Almanca tercümesiyle birlikte neşretmiştir. İbnü’l-Fârız Şerefüddîn es-Sa‘dî’nin (ö. 632/1235) et-Tâiyye adlı kasidesini de Arapça metni ve Almanca tercümesiyle birlikte Das Hohe Lied der Liebe der Araber, das Arabische Hohe lide der Liebe das ist Ibnol Fâridh’s Tâîjet (Viyana: 1854) adıyla yayınlamıştır.

7. “Altın Kolyeler”, “Ey Oğul!”, “Dua Vakti” …

Neşir ve tercüme faaliyetine bazı ahlak kitaplarını ekleyen Hammer, bu çerçevede Zemahşerî’den (ö. 538/1144) Altın Kolyeler anlamına gelen Atvâku’z-Zeheb/Samachschari’s Goldene Halsbänder (Viyana:1835) adlı eseri Almanca tercümesiyle birlikte neşretmiştir. Büyük bilgin İmam Gazâlî’nin (ö. 505/1111) Eyyühe’l-veled/O Kind!/Ey Oğul (Viyana: 1838) adlı kitabı da Hammer’in Almanca tercümesiyle birlikte neşrini gerçekleştirdiği diğer bir kitaptır.

Hammer, Arapça olarak Mîkâtü’s-salât fî sebeti evkat/Yedi Vakitte Dua Vakitleri adıyla derlediği ve Zeitwarte des Gebetes in Sieben Tageszeiten (Viyana: 1844) başlığıyla Almanca çevirisini yaptığı bir dua kitabı çalışması da yapmış ve söz konusu çalışmasını eşi Karoline ithaf etmiştir.

Hammer’in sayı bakımından yetmişi geçen kitapları yanında burada sayamayacağımız kadar çok ve bugün de canlılığını muhafaza eden Almanca yanında farklı Avrupa dillerinde yazdığı makalelerinin olduğunu da ayrıca belirtmekte fayda vardır. “Yay ve Ok Üzerine” “Deve” “Araplarda At”, “Arapların İsimleri Üzerine” onun yazdığı makalelerden sadece bir kaçıdır. Diğer bir makalesi de Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser und Türken, (Viyana: 1850)/Arap, Pers ve Türklerin Mühürleri Üzerine adlı çalışmasıdır. Söz konusu çalışmanın Türkçe çevirisi yayınlanmıştır.

8. Kur’ân’ın Manzum Tercümesi/Peygamber’in Dudaklarındaki Şair Nefesini Yakalamak

Hammer, Kur’ân tercümesinin nasıl olması gerektiği hususunda şunları söylemektedir: “…Kabe’nin duvarına asılan bu yedi ilâhî şiiri geride bırakan bu canlı kelimeler beşerî bir arzunun ürünü olamaz. Bunlar ezeli olarak göklerde konuşulmuş ve yazılmış olmalıdır. İşte bu sebepten Kur’ân, Allah kelamıdır. Kur’ân’ın en değerli çevirisi sadece onun anlam olarak ruhunu değil, ayrıca formunu da göstermeye gayret eden tercümedir. Edebî bir eseri tercüme etmenin en önemli şartı sözü, ritim ve ses vasıtasıyla birlikte nakletmektirAşk ve şevkle sadece Ilisus’un gölgeli yollarından ve Tibur’un tepelerinden geçirmiyor, ayrıca Şiraz’ın gül bahçeleri ve Mekke’nin hurma bahçelerinde de dolaştırıyor. Çöldeki bedevilerin peşinden gidiyor, orada Kur’ân’ın kelimelerine kulak veriyor ve son derece ölçülü kafiyeleri dinliyorsunuz. Onların gidişlerini, seslerin aynı şekilde yeniden yankılanışını dinliyorsunuz. Bu sayede bu etki daha başlangıçta meydana gelirken hiçbir Arap kulağı bu söze kayıtsız kalamıyor. O halde bize Peygamber’in sadece resmini gösteren bir tercüme değil, aynı zamanda dudaklarındaki şair nefesini de yakalayan bir tercüme gerekmektedir.”

Hammer, Kur’ân’ın bütünü kapsamayan manzum tercümesinin büyük kısmını, bazı dostları ve kont Wacław Seweryn Rzewuski’nin (1765-1832) -diğer adıyle Tâcü’l-Fahr- himmetleriyle 1809-1818 yılları arasında yayınladığı Fundgruben des Orients/Doğu’nun Hazineleri dergisinde yayınlanmıştır. Derginin birisi Arapça olarak hazırlanan kapağında “Deki: Doğu da batı da Allah’ındır. O dilediğini doğru yola iletir” âyetinin orijinali resmedilmiştir. Kur’ân tercümesi yanında hadis tercümeleri de bulunan Hammer, Buhârî’den tercüme ettiği yedi yüz kadar hadisi adı geçen dergide yayınlamıştır. Gerek müstakil gerekse diğer bazı çalışmalarında hadis tercümelerine yer veren Hammer, ulaşabildiğimiz kadarıyla toplamda 2149 hadisin Almanca çevirisini yapmıştır.

9. Hainfeld Şatosu’ndaki Doğu’ya Ait Esintiler

Hammer’in hayatı ve eserleri hakkında yukarıda vermeye çalıştığımız kısa bilgilerden sonra, kısaca hayatının belirli bir dönemini geçirdiği Hainfeld Şatosu’ndaki Doğu’ya ait bazı izlere yer vermek istiyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere şato, 1835 yılında ölen Kontes Purgstall’ın vefatından sonra başka mirasçıları da olmadığından Hammer’e kalmıştır. Şatonun farklı yerlerine yerleştirilen mermer ve ahşap levhalardan oluşan kitâbelere geçmeden önce şunu hemen ifade edelim ki Hammer, “işlerine besmele ile başlayan, her sabah inşallah diyerek kalkan, her gece maşallah çekerek yatağa giden” birisidir. (Kemal Beydilli, “Joseph von Hammer-Purgstall ve Fundgruben des Orients (Şark’ın Hazineleri) dergisi”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan, I, 133, İstanbul: 2014)

Şatonun ana giriş kapısına, üzerinde: “Allah senin yüksek şanını koruyacaktır. Onun korumasında olmaya devam et, Allah en iyi koruyandır” anlamına gelen Arapça yazılmış bir kitâbe yerleştirilmiştir. Şatonun başka bir yerinde Arapça olarak “Allahümme leke’l-hamdü daimen/Ve leke’ş-şükrü kâimen/Allah’ım her zaman hamd sanadır/Ve hayat boyu şükür sanadır” sözü yazılmıştır. Hammer, büyükbaş hayvanlara ait ahırın üzerine Nahl sûresi 66. âyetin “İçenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt” aslını yazdırdığı gibi şatodaki kuyunun yanında mermer plaka üzerine Enbiyâ 30. ayeti “Her canlı şeyi sudan yarattık” Arapça aslı ile yazdırmıştır. Şatodaki yazı ve kitabeler Inschriften zu Hainfeld in Steiermark/Steiermark’taki Hainfeld Şatosu’ndaki Kitâbeler adıyla neşredilmiştir. Kitâbelerin sayısı kırk olarak verilmektedir ki biz sadece Arapça olanlarını vermekle yetindik.

Hainfeld Şatosu’nun giriş kapısı ve üzerindeki kitâbe. Türkçesi şöyledir: “Allah senin yüksek şanını koruyacaktır. Onun korumasında olmaya devam et, Allah en iyi koruyandır”

 

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç

Muhammed Tayyib Okiç, Türkçe bildiği için Hamidullah ve Tanci’ye göre bir farklılık arz etmektedir. Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisinde birçok makalesi yayınlanmıştır. Sarı Saltuk meselesiyle ilgili olarak Yusuf Ziya Yörükan’la girdikleri ilmî tartışma için yazdıkları, ayrı bir kitap olacak kadar geniştir. (Yarım yüzyıl sonra ayrı bir kitap olarak basılmıştır.) Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi’nin 1975’te yayınlanan 1. Sayısında yer alan Mevlid ile ilgili uzun makale de, henüz aşılamayan araştırmalardan biridir: Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri.

EKLENDİ

:

 

İnsanoğlunun ilk muallimi Allah’tır. İkincisi peygamberlerdir, üçüncüsü âlimlerdir. Allah, her şeyi bütün boyutlarıyla, peygamberler Allah’ın bildirdiği kadarıyla bilir. Âlimler ise bu iki kaynaktan istifade ederek, alın teriyle birlikte hakikatin peşine düşerler.

Bu hakikat arayışı bazen bir evin, bir medresenin içinde bazen bir kulübenin, bir manastırın köşesinde bazen da uzun ve yorucu seyahatler eşliğinde gerçekleşir. “Eşyanın hakikatini görmek, anlamak ve kavramak” için girişilen bu çileli yolculukların tatlı mevhibeleri, sonsuz armağanları da vardır. Bunların delili, “bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” (Zümer, 39/9) sorusunu soran İlk Muallim’in, o çilekeşlerle ilgili övgüleridir. Fâtır suresinin 27. ayetinde tabiat olaylarından, yağmurdan, kâinattaki rengârenk hayvanlardan insanlardan bahsettikten sonra 28. ayette şu müjdeli tespit yer alır: “Kulları içinde Allah’a gerçek anlamda saygı ve bağlılık gösterenler bütün bu hakikatleri hakkıyla anlayıp kavrayan âlimlerdir.”

İlim, genel anlamda  “Allah’ın ayetleri”ni arayıp bulma, anlama faaliyetidir. Bu ayetler de Zâriyât suresinin 20 ve 21. ayetlerine göre, iki yerde; yeryüzünde ve insandadır. Dolayısıyla tabiatla ve insanla ilgili bütün ilimler mühimdir ve saygıdeğerdir. Bu tespitten hareketle bazı ilimleri değerli, bazılarını değersiz gibi görmek doğru değildir. Fakat insanın gücü hepsini anlamaya ve anlatmaya yetmeyeceğinden adeta görev taksimi yapılmış, sonsuz derecede zengin olan Allah’ın alîm isminin tecellilerini herkes, kabiliyeti/imkânları/ilgisi ve zamanı oranında arayıp bulmaya sonsuz muammayı çözmeye çalışmıştır.

Hangi dönem ve hangi medeniyete mensup olursa olsun her devletin kendine göre bir ilim irfan ve sanat çizgisi vardır. Bunun için kurumlar kurmuş, yatırımlar yapmış, söz konusu sahanın ustalarını yetiştirmenin yollarını aramıştır. Bu ustaların arayıp buldukları gerçekler bazen ülke sınırlarını aşamamış bazen da komşu ülkelerdeki meslektaşlara ışık tutmuştur. Bu uluslararası yarışta bazı üst yöneticiler fiilen işin içine girerek bütün imkânlarını seferber etmiş, farklı alanların “usta”larını ülkesine davet etmiş bazı liderler de bu “hakikat âşık”larını sürgüne göndermiştir. Söz konusu talihsiz uygulamanın baş aktörleri ve teşvikçileri arasında, Keçecizâdenin tabiriyle “müdâhane-i âlimân”ı yeni tabirle “kifayetsiz muhteris”leri ilk sıraya koymak gerekir.

Osmanlı Sonrası

Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’un, düşman kuvvetlerince yüz yıl önce 15 Mart 1920’de işgal edilmesiyle birlikte bu topraklarda yeni bir dönem başlamıştır. 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan TBMM, üç yıl sonra Cumhuriyet’i ilân etmiş ve bir dizi kanunlarla yolunu çizmiştir. Bu kanunların bir kısmı ilim ve irfan hayatıyla ilgili idi. İlmi temsil eden medrese, ”yetersizdir” gerekçesiyle 1924’te, irfanı temsil eden tekke, “zararlıdır” mülahazasıyla 1925’te kapatıldı. Üç sene sonra da harfler değişti. Çizilen rotaya göre açılan yeni mektep ve fakültelerde diğer ilim dalları belli bir seviyede ilgi görürken 1930’lu yıllarda ülkemizde bir tane imam hatip okulu, bir tane ilâhiyat fakültesi yoktur. Uzun yıllar sonra bu yanlıştan kısmen dönülmüş, 1949’da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1951 yılında yedi ilde İmam Hatip Okulu, 1959’da ise İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü açılmıştır. Bu sefer başka bir problem, aradaki inkıta sebebiyle bu orta dereceli ve yüksek okullara öğretmen bulma zorluğu ortaya çıkmıştır. Bu açığın bir kısmı -Ferid Kam’ın kendisi için kullandığı- “köhne müderris”lerle kapatılmış, bazı dersler için ise hoca bulunamamıştır.

İşte rahmetle anmak için dikkatinize sunmak istediğim  “Üç Muhammed” tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır: Asya’dan Muhammed Hamidullah, Afrika’dan Muhammed Tavit Tanci ve Avrupa’dan Muhammed Tayyib Okiç.

Geçen yüzyılın ikinci yarısında dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizdeki dinî eğitim ve öğretime omuz vermek için birçok insan gelip geçmiştir. Kimi Kazan’dan Kahire’den, kimi Bağdat’tan, Bosna’dan.. Hepsine müteşekkiriz, öz evlatları gibi onlara duacıyız.

Vefat yıldönümü vesilesiyle şimdilik size “üçler”den tanıtmak istediğim zat Muhammed Tayyib Okiç’tir.

  1. Tayyib Okiç

Bosna’nın Tuzla sancağının Graçanitsa kasabasında 1 Aralık 1902 tarihinde doğdu. Babası yüksek tahsilini İstanbul medreselerinde tamamlayan Reisululema muavini Mehmet Tevfik Efendi’dir. Saraybosna’da İlahiyat, Belgrad Üniversitesinde Hukuk tahsilinden sonra Sorbon Üniversitesinde doktorasını tamamladı (1931). İkinci Dünya savaşı yıllarında Türkiye’nin Belgrat elçiliğinde sekreterlik ve mütercimlik yaptı. Savaş bittikten sonra 1945’de Türkiye’ye geldi ve Başbakanlık arşivinde araştırmalar yaptı. 1950’de yeni açılan Ankara Üniversitesi İlâhiyat fakültesine sözleşmeli profesör olarak atandı. 1964-1971 yılları arasında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü, 1973-1977 yılları arasında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde hocalık yaptı. Tito rejimi tarafından Yugoslavya’ya girişi yasaklanan Okiç’in, değişik sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olamayınca -Muhammed Hamidullah gibi- “vatansız” olarak ülkemizde -zaman zaman da maddi sıkıntılarla birlikte- yaşadı.

9 Mart 1977’de Ankara’da vefat etti.

Vasiyeti gereği ülkesine götürülüp defnedildi. O tarihte talebesi Süleyman Ateş, Diyanet İşleri Başkanı idi. Okiç’in hayatı ve eserlerini konu alan Armağan kitap 1978’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından yayınlanmıştır: Prof. M. Tayyib Okiç Armağanı

Ankara İlâhiyat Fakültesinin Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi temel derslerini okutan Okiç, daha sonraki yıllarda söz konusu Fakültenin hocaları olacak olan asistanların yetişmesinde büyük emekleri vardır. Özellikle Tefsirde İsmail Cerrahoğlu, Süleyman Ateş, Hadiste Talat Koçyiğit, Mehmet Hatiboğlu, Fıkıh’ta Abdülkadir Şener’i saymak gerekir. Hocamızla ilgili olarak topladığım bütün bilgi, makale ve belgeleri, hakkında Uludağ Üniversitesinde doktora tezi hazırlayan hemşehrisi Behlul Kanaqı’ya verdim. O da tezini 2017’de tamamladı.

Ülkemizde yayınlanan bazı eserleri şunlardır:

1.Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tetkikler, İstanbul 1959, Ankara 2017 (Atlas Yayınları)

2.Kur’ân-ı Kerim’in Uslûb ve Kıraati, Ankara 1963

3.İslâmiyet’te Kadın Öğretimi, Ankara,1981/2021 (Atlas Yayınları)

4.Sarı Saltuk Meselesi, Ankara, 2017 (Atlas Yayınları)

5.Tefsir ve Hadis Ders Notları, Ankara, 2017 (Atlas Yayınları)6

6.Makaleler I Ankara 2021

7.Makaleler II Ankara 2021

Makaleleri

Muhammed Tayyib Okiç, Türkçe bildiği için Hamidullah ve Tanci’ye göre bir farklılık arz etmektedir. Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisinde birçok makalesi yayınlanmıştır. Sarı Saltuk meselesiyle ilgili olarak Yusuf Ziya Yörükan’la girdikleri ilmî tartışma için yazdıkları, ayrı bir kitap olacak kadar geniştir. (Yarım yüzyıl sonra ayrı bir kitap olarak basılmıştır.) Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi’nin 1975’te yayınlanan 1. Sayısında yer alan Mevlid ile ilgili uzun makale de, henüz aşılamayan araştırmalardan biridir: Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri.

Talebesi Mustafa Ateş’in Arapça’dan tercüme ettiği Tasavvuf ve Hayat isimli esere (İstanbul 1966) takriz yazdığı gibi 1969 yılında yayınlanan Mahir İz’in Tasavvuf isimli eseri için de tanıtım yazısı yazmıştır. (İslâm Medeniyeti, sy. 22 Ağustos 1969)

On kadar yabancı dil bilen hocamızın kütüphanesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine intikal etmiştir. Mehmet Mahfuz Söylemez’in kütüphane ile ilgili yazısı Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 1. sayısında yayınlanmıştır.

28-29 Haziran 2010 tarihinde Türkiye-Bosna Hersek makamları ortaklaşa Saraybosna’da Prof. M. Tayyib Okiç Sempozyumu tertiplemiştir.

İstanbul Pendik’te Prof.Dr. Muhammed Tayyib Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Hocamızın hayatı, ahlâkı ve eserleri için Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili maddesine de bakılabilir.

Makaleleri bir araya toplayarak neşreden Şenol Korkut ve Osman Özbahçe’ye teşekkür borcumuz vardır.

Netice

Hz. Muhammed Mustafa’nın getirdiği esasları insanlığa sunmak için bir ömür gece gündüz çalışan Üç Muhammed’e borcumuz çoktur. Onlar hizmetlerini ilim aşkıyla ve Hz. Allah’ın rızası için yaptıklarından bizden sadece dua istemektedirler. Fakat gurbet hayatının çileleri içinde, kendi ülkelerine girememe ıstırabını unutarak bizleri/bir nesli besleyip büyüten bu insanların hiç biri hatasız ve kusursuz olduğunu iddia etmemiştir. Hiç bir âlim de böyle bir kirli çukura düşmez. Aksine onlar hatalarını gösterenlere gönülden teşekkür ederler. Fakat bu zatlar için ülkemizde yaşayan bazı kimselerin reva gördüğü, tenkit sınırlarını aşan ölçüsüz lafların altından nasıl kalkacaklardır?  Büyük Mahkeme’de bunun hesabını nasıl vereceklerdir? Bu sorunun cevabını bilmiyorum.

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Abdülhak Hamid Tarhan ve Evlilikleri

Hamid’in görevden alınması, büyük ihtimalle Ali Kemal’in deyişiyle Babıâli’de herkesin diline dolanan ve pek hoş karşılanmayan dedikodularla abartılı şekilde dolaşan bu tuhaf sırra, yani Lüsyen’le olan ilişkisine değil, onun muhtemelen zincirden boşanırcasına gittiği gecelerin birinde, bir gece kulübünde masasına davet ettiği kadın tarafından hakarete uğramışlığının ve kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp gösterdiği halde, üzerinde Türk elçisi yazılı bir kartın yırtılıp suratına fırlatılmışlığının Osmanlı Hükümeti’nce affedilmemiş olmasından dolayıdır.

EKLENDİ

:

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan yolda, karizmatik kişiliği ve yazdığı eserlerle, dostunun da düşmanının da övdüğü Abdülhak Hamid, fenomen bir şairdir. Şairliği yanında, kadınlara karşı olan zaafları ve evlilikleriyle hep gündemde kalır. Bizim bu yazıyı yazmaktan amacımız, belli sınırları koruyarak ve titizlikle hareket ederek büyük insanların aile hayatına, aşklarına, vefa ve duygularına neşter vurarak dersler çıkarma amacına yöneliktir. Bu yazıda, ne şair Abdülhak Hamid’i yerin dibine batırmak ne de şu veya bu şekilde onun kişiliğini lekeleyerek vitrine dizmektir gayemiz.

Tanzimat’tan Cumhuriyete geçişte büyük devlet adamı ve şairlerin, oluş veya bir türlü olamayış buhranı içinde kıvranan toplumun, aile hayatının ve kişilerin gelip geçen ve akıp giden dalgacıklarına, çalkantı ve çırpıntı unsurlarına egemen olan anafor ve yabancı kadınlarla evlilik olayı, incelenmeye değer bir konudur… Abdülhak Hamid, bunlar içinde bir prototip olduğu için onu gündeme taşıyıp paylaşmak istedim.

Abdülhak Hamid, 1852’de İstanbul’da Bebek’teki Hekimbaşı Yalısı’nda, köklü ve eski bir ulema ailesinin bireyi olarak dünyaya gelir. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Bey, annesi Kafkasya’dan kaçırılmış bir cariye olan Münteha Hanım’dır.

Düzgün bir eğitim hayatı görmeyen Abdülhak Hamid, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e gelinen kertede, kendisine saygıdan öte hayranlık duyulan ve yüceltilen başka bir şair, hemen hemen yok gibidir edebiyat camiasında…

Süleyman Nazif, onu göklere çıkarır ve kendisine “Şair-i Azam” lakabını takar. Bu yakıştırma ve patent, Süleyman Nazife aittir. Celal Nuri: “Shakespeare bile bazen Hamid’e yaklaşıyor” der. Birbiriyle kanlı bıçaklı olan Tevfik Fikret ve Mehmet Akif, Hamid hayranlığında birleşirler. Yahya Kemal, sırf Hamid’i görebilmek için Paris’ten Londra’ya gider. Şair-i Azam”dır Hamid, birkaç nesil edebiyatçıyı büyüleyen bir sanatkârdır o…

Üstad Necip Fazıl: “Meselâ, en gülünç yaftaydı, o, Hamid’in kuyruğuna takılan “Şair-i Azam” tenekesi. Şairlik, masonluk muydu ki, “üstad-azam” dercesine “en büyük” manasına bir sıfatla ifade edilmiş olsun?… Eğer Süleyman Nazif bu tenekeyi Hamid’in kuyruğuna takmamış olsaydı, kim, neyin farkında olacaktı ve takıldıktan sonra da kim, neyin farkında oldu?…

Üstad, Hamid’in son demlerindeki hayat tarzını ve yaşadığı Nişantaşı’ındaki  evini şöyle tasvir eder. “Abdülhak Hamid’in evine, başında siyah satenden takkesi İbnül Emin Mahmud Kemal ile Ekrem Ve Cemal Reşid’in babaları, “Nazariyat-i edebiye” yazarı eski bakanlardan Reşid Rey de gelir ve bunlar Şair-i Azam ile “Yâd-i mazi (geçmişi anma) kılıklı, tatlı tatlı konuşurlardı. O zaman Hamid’in tiryakisi olduğu Genç Şair (Necip Fazıl’ın kendisi), bu muhterem adamların meclislerini bomba mizacıyla örselememek için bir kenara çekilir ve Lüsyen Hanımefendi (Abdüklhak Hamid’in dördüncü eşi) ve bazı kadın misafirleri arasında otururdu. Lüsyen Hanım, onu ecnebi ziyaretçilerine şöyle tanıtırdı:

-Otuzundan eksik şairlerin en üstünü!..

Bu “otuzundan eksik” sözü, o zamanlar moda, Fransızca bir tabir…

Hamid, resmi olarak dört defa evlenir. 1874 yılında Edirne’de ağabeyi Nasuhi Bey’in konağında Pirizâde ailesinden on üç yaşındaki Fatma Hanım ile evlenir ve onunla beraber İstanbul’a gelir. Çiftin, Abdülhak Hüseyin ve Hamide adında iki çocuğu olur. Abdülhak Hamit, evliliğinin bu yıllarında, ilk şiirlerini yazmaya, başlar.

1883’te Bombay konsolosluğuna atanır. Hasta olan hanımına, havasının yarayacağını düşünerek bu görevi memnuniyetle kabul eder. Üç yıl kaldığı Bombay’da (Hindistan) doğanın güzellikleri, kendisine coşkun şiirler için ilham kaynağı olur adeta. Ancak Fatma Hanım’ın durumu iyileşmeyip verem teşhisi konulunca, ailesi ile İstanbul’a doğru dönüş yoluna çıkar. Fatma Hanım, İstanbul’a varamadan Beyrut’ta vali olan Nasuhi Bey’in konağında hayatını kaybeder (1885).

Şair, Beyrut’ta kaldığı kırk gün boyunca, her gün Fatma Hanım’ın mezarını ziyaret eder ve ünlü şiiri “Makber ‘i” yazar. Makber’in yayımlanması ile ünü birden artar ve bu ünü imparatorluk sınırlarına taşar. O güne kadar düzyazı alanındaki eserleriyle tanına Hamid, eşinin ölümünden sonra şairliği ile anılır olur. Neden anılmasın ki o:

“Eyvâh! Ne yer ne yâr kaldı,

Gönlüm dolu ah ü zâr kaldı.

Şimdi buradaydı gitti elden,

Gitti ebede gelip ezelden.

 

Ben gittim o hâksâr kaldı,

Bir köşede târumâr kaldı.

Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh!

Beyrût’ta bir mezâr kaldı.”

 

Üstad Necip Fazıl’a göre, onun bu ünlü şiirini “Lüsyen Hanım’a sorarsanız, şaheseri bilinen “Makber”i, ilk sevdiği ve evlendiği kadın, meşhur Fatma Hanım’ın ölümünden, onun ölmüş farzıyla yazılmıştır. Korkunç sanatkâr hokkabazlığı!..”

1890’da Bayan Nelly adlı İngiliz hanımla-ki Beyrut’ta hanımının vefat ettiği günlerde başlar bu duygusallık- evlenen Hamid, 1895’te Lahey elçiliğine atanır. İki yıl sonra Londra Elçiliği Müsteşarı olarak yeniden Londra’ya gider. Eşinin rahatsızlığı üzerine İstanbul’a dönen şair, 1900-1906 yıllarını İstanbul’da geçirir. 1906’da Brüksel büyükelçiliğine atanınca eşini, İskoçya’daki ailesinin yanında bırakarak Brüksel yolunu tutar Hamid.

Vereme yakalanan eşini, çok sevmesine rağmen başka kadınlarla birlikte olmaktan kendini alamayan Abdülhak Hamid, Florence Ashly ile birlikte yaşamaya başlar ve onu İstanbul’a getirir. Eşinin, durumu öğrenmesi üzerine, onun yanına dönmek zorunda kalır. Bayan Nelly’nin, 1911’de veremden ölmesinden sonra tekrar İstanbul’a döner. Ölen eşi için “Medfen” adını vereceği “Makber”’e benzer bir eser yazmayı düşündüyse de bu hayalini gerçekleştiremez. Ailesinin önerisiyle üçüncü evliliğini 1911 yazında Cemile Hanım ile yapan Hamid’in bu evliliği, ancak 20 gün sürer. Cemile Hanım’dan ayrılan Hamid, Brüksel’e dönmeyi tercih eder.

1912’de Hamid, 18 yaşındaki Belçikalı Bayan Lüsyen (Lucienne) ile dördüncü defa evlenir ve onunla İstanbul’a döner. Bu evliliğin ilginç yanları vardır kuşkusuz. 1908’de Brüksel ortaelçiliğine atanan Hamid, Lüsyen Hanım’la orada tanışır. Aralarındaki büyük yaş farkına rağmen, 6 Mayıs 1912 günü Londra’da onunla evlenecek ve 6 ay sonra Sadrazam Kâmil Paşa Hükümeti’nin Dış İşleri Bakanı Noradungyan Efendi tarafından görevden alınır.

Hamid’in görevden alınışının, onun “zendostluğu”na (kadınlara aşırı düşkünlüğüne) bağlayanlar olmuştur. Büyük bir Hamid hayranı olan Ali Kemal, görevden alma olayını İkdam Gazetesi’ndeki bir başyazısında (7 Ocak 1913):  “Öyle bir sahib-i dehâyı, bi-perva azleden Hariciya Nazırı’nı (Dış İşleri Bakanı) eleştirerek şiddetle kınar ve güya Hamid’in gereğinden fazla kadınlara aşırı düşkün olduğu ve memuriyet rütbesine uygun düşmeyen bir kadınla beraber yaşadığı için” bu hareketin kendisine reva görüldüğünü iddia eder. Ali Kemal’ın, “göreviyle bağdaşmayan bir kadın” dediği, Lüsyen Hanım’dan başkası değildir.

Hamid’in görevden alınması, büyük ihtimalle Ali Kemal’in deyişiyle Babıâli’de herkesin diline dolanan ve pek hoş karşılanmayan dedikodularla abartılı şekilde dolaşan bu tuhaf sırra, yani Lüsyen’le olan ilişkisine değil, onun muhtemelen zincirden boşanırcasına gittiği gecelerin birinde, bir gece kulübünde masasına davet ettiği kadın tarafından hakarete uğramışlığının ve kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp gösterdiği halde, üzerinde Türk elçisi yazılı bir kartın yırtılıp suratına fırlatılmışlığının Osmanlı Hükümeti’nce affedilmemiş olmasından dolayıdır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Gençlik ve Edebiyat Hatırları”nda, kendileri gibi gençler dururken bir bar kızının yaşlı Hamid’e niçin bağlandığını sorgulandığında, kızdan şu cevabı alır. “İl est un tigre” (O, bir kaplandır).

Kırk yıllık Hariciye Hatırları’nda Esat Cemal Paker, Hamid’in Londra günlerine, onun şu beytiyle atıfta bulunur.

“Şaribü’l-leyli ve’n-neharım ben

Karlar altında nevbaharım ben” (Ben, gece gündüz içen biriyim. Karlar altındaki bir İlkbahar gibiyim).

Hamid, Lüsyen’le ölünceye kadar ayrılmama yeminini ettiği halde, bu yeminini bozar ve 1920’de eşi Lüsyen Hanım’dan dostça ayrılır. Hamid, Lüsyen’i 1920 yılının Ekim ayında bir İtalyan asilzâdesiyle, Kont (Dük) ile Soranzo (Soranza) ile deyim yerinde ise, kendi eliyle evlendirir. Lüsyen Hanım (Kontes (Düşes) Soranzo (Soranza)’dır artık…

Ancak Lüsyen Hanım ile yazışmayı sürdürmekten geri kalmaz Abdülhak Hamid… Eski eşi Lüsyen Hanım, 1927’de İtalyan eşini ve kontes unvanını terk edip 7 yıl sonra kendisine, yani Hamid’e tekrar dönecektir. 1929 yılında gerçekleşen ara seçimde TBMM III. dönem İstanbul milletvekili olarak meclise giren Hamid, IV. ve V. dönemlerde de İstanbul milletvekilliği görevini sürdürür.

12 Nisan 1937’de devletin kendisine tahsis ettiği bir apartmanda, Maçka Palas’ta hayatını kaybeder. Ulusal cenaze töreniyle Zincirlikuyu Asri Mezarlığı’na gömülür. Bu yeni mezarlığa gömülen ilk kişi o olur.

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Mustafa Asım Köksal: Bir İslam Âlimi

1955 yılında yıllık iznini geçirdiği memleketi Develi’de Halk Partisi eski milletvekillerinden biriyle İtalyan müsteşrik Leone Caetani’nin İslam Tarihi üzerine bir tartışma yaparlar. İslam’a karşı büyük bir saldırı niteliği taşıyan kitaba muhabbet beslediği anlaşılan eski mebusa, 4 saati aşan  konuşması Köksal’da bu rezil kitaba karşı bir reddiye yazma isteği ve ihtiyacının uyandığı bir an olmuştur. Hemen kolları sıvar, büyük bir araştırma ve kaynak toplama evresinden sonra Reddiye’yi yazar. Reddiye’den sonra Peygamberimizin Hayatını ana kaynaklarına inerek yazmanın şart olduğuna kanaat getirir. Ancak bu, kurumdaki mesai ile birlikte yapılacak bir iş değildir. İşte yukarıdaki satırlarda bahsedilen emekliye ayrılışın sebebi budur.

EKLENDİ

:

Ankara Keçiören’de, İncirli Mahallesi’nden Tepebaşı’na inen caddenin adı Mustafa Asım Köksal Caddesidir. Onu dik kesen Sanatoryum Caddesi’nden bindiğiniz otobüsler sizi 20 dakika sonra Bağlum Mezarlığı’na götürecektir. Bağlum Mezarlığı’nda dolaşırsanız bazı aşina isimler göreceksiniz; Abdülhakim Arvasi, Ramazan Dikmen, Abdürrahim Karakoç… Bir de baba-kızın mezarı. Mustafa Asım Köksal ve kızı Hatice Güney’in…

İslam tarihi müellifi, âlim Mustafa Asım Köksal kızını kaybettiğinde 77 yaşındaydı. Torunu Asım Cüneyd Köksal’ın ifadesiyle bir yandan gözyaşı dökerken bir yandan da sağlığında evlat acısı gören Peygamberimize bu bakımdan benzediği için Allah’a şükrediyordu. Kızının mezar taşında yazan şu dizeler de ona aittir:

Gel bir Fatiha oku/Bulunmaz bunun toku/Değer bir gün herkese/Ecelin şaşmaz oku

Bor yolunda bir gece/Şehid düştü Hatice/Umarız Hak Cennetle/Müjdeler diriltince

Evlat acısında bile Peygambere benzemekle şükreden Köksal, 85 yıllık hayatının önemli bir bölümünü Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya adadı. 1913 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde başlayan hayat macerası 1998 yılında Ankara’da son bulduğunda ardında aşılması zor, hacimli eserler bıraktı. Daktiloda kendi elleriyle yazdığı hal tercemesinde “İlköğrenimi Develi Numune Mektebinde gördüm, maalesef hafızlığım yoktur” derken resmi olarak okullarda orta ve yüksek tahsil görmemesi ve uğraşmasına rağmen okullara kayıt yaptıramamasının kendisine ilim yolunda farklı kapılar açtığına işaret etmektedir.

Develi Müftüsü İzzettin Efendi’den bazı ilimleri tahsil ettikten sonra Kayseri’den ayrılarak Ankara’ya gelir. Burada Mısır’a gitmenin yollarını arar, ama ona da muvaffak olamaz. Allah’ın onu istihdam edeceği yer farklıdır, bu önceden kararlaştırılmıştır. Ankara’da 12 yıl boyunca İskilipli İbrahim Edhem Efendi’nin derslerine devam ederek icazet alır. Böylesi benim için daha iyi ve hayırlı oldu demektedir.

Mustafa Asım Köksal Camii Ankara/Keçiören

1933 yılında yirmi yaşındayken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı imtihanda başarılı olarak memuriyete intisap eder. 1964 yılına kadar 33 sene hizmet edecektir. Kanuni emekliliğine daha süre olmasına rağmen, Peygamber Efendimizin hayatına daha fazla yoğunlaşmak, mesaisini bu alana hasretmek adına emekliliğini talep eder. Sevilen bir memur olduğundan talep dilekçesi bir süre sümen altı edilse de, kararı kat’idir.

Memuriyet hayatında dairede vazifesinin dışındaki işlere de koşturmaktan geri durmayan, bir koltukta yedi sekiz karpuz taşıyan Köksal hep takdir görmüş, ancak zaman zaman yapılan haksızlıklar karşısında da metanetli ama izzetli bir duruş sergileyerek bir müslümanın iş yaşamında nasıl davranacağına dair bizlere örnekler sunmuştur. İlk görevi evrak kitabeti memurluğundan itibaren, Sicil Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğü, Yayın Müdürlüğü, Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü, Zatişleri Müdür Vekilliği, Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Aza Başmuavinliği görevlerinde bulunduktan sonra Siyer çalışmalarına yoğunlaşmak üzere emekliye ayrılır.

1955 yılında yıllık iznini geçirdiği memleketi Develi’de Halk Partisi eski milletvekillerinden biriyle İtalyan müsteşrik Leone Caetani’nin İslam Tarihi üzerine bir tartışma yaparlar. İslam’a karşı büyük bir saldırı niteliği taşıyan kitaba muhabbet beslediği anlaşılan eski mebusa, 4 saati aşan  konuşması Köksal’da bu rezil kitaba karşı bir reddiye yazma isteği ve ihtiyacının uyandığı bir an olmuştur. Hemen kolları sıvar, büyük bir araştırma ve kaynak toplama evresinden sonra Reddiye’yi yazar. Reddiye’den sonra Peygamberimizin Hayatını ana kaynaklarına inerek yazmanın şart olduğuna kanaat getirir. Ancak bu, kurumdaki mesai ile birlikte yapılacak bir iş değildir. İşte yukarıdaki satırlarda bahsedilen emekliye ayrılışın sebebi budur.

Başlangıçta Mekke ve Medine için birer cilt olmak üzere iki ciltlik bir düşüncesi vardır. Ayrıntılarını sonra yazarım diye düşünmüştür; ama Medine Dönemini yazarken derinleşmek, tafsilatlı bir şekilde ele almak gerektiğini görür ve bu dönemi 11 cilt boyunca yazar. Ardından dönüp Mekke Dönemini hacimli bir şekilde yazar ve 1986 senesinde büyük çalışmasını tamamlamış olur. Bu uzun, yoğun, zaman zaman hasta düşüren bir çalışma devresidir. Sabah namazından akşam namazına, hatta yatsı namazına kadar durup dinlenmeksizin, her gün, hatta bayramlarda bile çalışır. Zorunlu ihtiyaç halleri dışında dışarı bile çıkmadan  sürekli yazar. Bir ayrıntı üzerinde iki ay çalıştığı olmuştur.

1982 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nden bir yazı eline geçer. Yazıda Pakistan Hükümeti’nin Siret konusunda dünyadaki çeşitli ülkelerde yayımlanmış kitaplar için bir yarışma düzenlediği bildirilmekte, “Uygun gördüğünüz takdirde İslam Tarihi adlı eserinizi yarışma için aday göstereceğiz” denmektedir. Asım Köksal, böyle bir yarışmayı o zamana kadar duymuş, ya da kitabını bu tür dünyevi gerekçelerle yazmış değildir. Ancak yarışmanın maddi ödülünden çok, manevi getirisini düşünerek, kitabın İslam dünyasında okunarak Allah ve Peygamber sevgisini artıracağını umarak yarışmaya katılmaya olumlu yanıt verir. Eser gönderildikten sonra bir sene kadar ses çıkmaz, zaten Köksal da arayıp sormamış, soruşturmamıştır. Nihayet bir gün eserinin birincilik kazandığı haberi geldiğince çok şaşırmayacaktır. Bu kadar emeğin sonucunun bu olacağını az çok tahmin etmektedir. Ödülünü Pakistan’a giderek, bizzat Devlet Başkanı Ziya-ül Hak’tan alır. 4600 sayfa ve 12 ciltten oluşan Hz. Muhammed ve İslamiyet adlı eseri ile kendisine bir takdirname ve 5000 dolarlık bir ödül tevdi edilmiştir. Ödül tevdii esnasında Ziya-ül Hak, Köksal’ı kucaklar, o da alnından öperek muhatabına mukabele eder.

Bu en verimli yıllarıdır belki de… Yetmiş yaşına gelmesine rağmen daha on yıldan fazla bu çalışmalarını sürdürecektir. 1990 yılında, yazının başında ifade edilen elim kaza sonucu, kızını kaybeder. Artık yolun sonuna yaklaşmakta, ama gene de Peygamber sevgisiyle ve Allah rızasını gözeterek çalışmalarına devam etmeye gayret etmektedir. 1995 yılında Yazarlar Birliği’nce Yılın Kültür Adamı seçilir.

Dünyanın renkleri solmaya, hayatın tadı kaçmaya başlamıştır. Hastalıklar da iyice sökün eder artık. Şunları yazar defterine:

Sekseni aştı yaşım/Tükendi yazım kışım/Şu dünya ile hala/Ne diye bitmez işim!

1936 yılında kızı Hilal’i, 1937’de eşi Hürmüz Hanımı kaybeden Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı merhum da son zamanlarında

“Artık ne mavilik, ne pembe bahar,

Ne mehtap, ne sahil, ne sandal, hep kar,

Söyleyin benimle uçan ey kuşlar,

O yazlık dünyadan bu kış nereye?!”

mısralarını yazmıştı. Aynı duyarlılık, aynı acılar, aynı özlem duygusu…

Belki şu bilgiyi de vermek gerekir: Asım Köksal da 1935 yılında evlendiği ilk eşini 1951 yılında kaybetmiş, ardından yeni bir evlilik daha yapmıştı. İki evliliğinden üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya geldi.

İslam âlimi ve Peygamber aşığı Mustafa Asım Köksal 20 Kasım 1998 tarihinde, Cuma namazına giderken, cadde üzerinde beyin kanaması geçirmiş, hastalığının dokuzuncu günü, 28 Kasım 1998 Cumartesi günü saat 14 sularında Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 29 Kasım 1998 Pazar günü Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kalabalık bir cemaatle kılınan namazın ardından Bağlum’da aile kabristanına defnedilmiştir.

Allah rahmet eylesin.

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar