Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Elazığlı kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, 107 yaşında hayatını kaybetti

Vefat eden ilim, irfan ve kültür dünyamızın asırlık çınarı, yüzlerce hafız, binlerce talebe yetiştiren şair-hafız Abdullah Nazırlı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil dileriz

EKLENDİ

:

HÂFIZLAR

Eşref-i ümmet olanlar hâfız-ı Kur’ân olur,

Hâfız-ı Kur’ân olanın hâfızı Kur’ân olur.

Kim Kelâmullah’ı ezber eylese Allah için,

Hâmis-i Allah olur, hem nâil-i ihsân olur.

Kim okur tecvîd ile tertîl ile tazîm ile,

Nurlanır kalbi onun âyine-i imân olur.

Hem okur hem okutursa Hak için Kur’ân’ı kim

Lütf-i Hakk’la dû cihânda mazhar-ı gufrân olur.

Sadrını her kim doldurursa Hazret-i Kur’ân ile,

Kalbine hikmet dolar o aşk ile hayrân olur.

Rûz-ı mahşerde giyer hâfız olan taç başına,

Dû cihânda halk içinde muteber insân olur.

Bu ne nimettir ki hâfız nâil olmuş devlete,

Öyle bir devlet ki mânen padişâh sultân olur.

Kim tekellüm eylemek ister ise Allah ile,

Okusun Kur’ân’ı dâim vâsıl-ı Rahmân olur.

Âmil oldukça kişi Kur’ân ile Kur’ân ona,

Hem kabirde hem haşirde yâr olur yârân olur.

 

Tâbi-i Kur’ân olan bulmuş hidâyet yolunu,

Vâkıf-ı ma’nâ olanlar âlim-ü irfân olur.

Kim Kelâmullah’a hürmet eylese hürmet bulur,

Herkese mahbûb olur o canlara cânân olur.

Kim ki hürmet eylemez, etmez amel ahkâm ile,

Fâsik u fâcir olur o Hâlık’a düşmân olur.

Onu tahfif eyleyen küfre gider münkir gibi,

Cüz’ünü inkâr edenler dâhil-i nirân olur.

Terk edip nisyân eden mahşer günü âmâdır o,

Kalp gözü görmez onun, ma’nâ ona zindân olur.

Unutanı unutur Allah onunla söylemez,

Hasmı mahşerde onun Peygamber-i Zîşân olur.

Terk-ü ihmal edemez mü’min olan hiçbir zaman,

Terk-ü ihmal eyleyenler âkibet pişmân olur.

Emr-i Kur’ân’ı tutup yapmak gerek her mü’mine,

Yoluna gidenlerin her derdine dermân olur.

Râh-ı Kur’ân’dan ayırma Yâ İlâhî Hâfız’ın,

Kim okur hem okutur o sâhib-i imân olur.

 

                                            Hâfız Abdullah Nazırlı

(Dîvân-ı Nazlı, HAN Vakfı Yayınları)

Çok Okunanlar